Ugqirha womgunyathi

UNontsikelelo Ndila owaziwa ngokuba nguDR Lethu Khamba

Uxokisa abahlali esithi ungugqirha, ekhuthuza imali ngondlela mnyama eMthatha uNontsikelelo Ndila waseMcobosi eLusikisiki.

Kumaxhoba wakhe uzibiza ngokuba ungu-Dr Lethu Khamba, ewathathela imali ngendlela ezininzi ezahlukeneyo.

UMonica Kiviet uthi ulwazi kakuhle ulwamvila lalo gqirha oqhatha abantu eMthatha ethatha iimali zabo ngeendlela ezimnyama.

“Mna uthathe imali ephaya kumawaka amathathu eerandi ngeendlela ezahlukeneyo,” utsho uKiviet.

Uthi lo gqirha uthembisa ngokubanika umsebenzi kumasebe karhulumente, ekwathembisa ngokuba nezisombululo kwiingxaki zokufumana izibonelelo zikarhulumente.

“Ndithe ngokuncokola naye ndimxelela ngengxaki yomntwana wam ongafumani mali yenkam-nkam, wathi kum unaye umakazi wakhe osebenza kwaSASSA, utsale umnxeba kwangoko, wathi mandize namakhadi omntwana, aquka eli lasesibhedlele, waqhubeka wafuna ndimfotele i-ID yam nekhadi lomntwana ndayenza yonke lo nto,” uthethe watsho uKiviet.

Lo gqirha kutyholwa ukuba ujikeleza eMthatha enxibe iqhosha elinegama lakhe elichaza ukuba unguDr Lethu Khamba kwanomatshini wokuvavanya owoxwaywa ngoogqirha.

UNobuhle Mbodlela odinga umsebenzi naye ugalele imali ephaya kumawaka amabini kulo gqirha womgunyathi emva kokuba emthembise ngomsebenzi. “Ndadibana naye evenkileni ethenga ndamxelela ukuba ndikhangela umsebenzi, waza wanda ngam endithembisa ukuba uzakuthetha nomakazi wakhe osebenza esibhedlele iGrey eQonce,” ucacise watsho uMbodlela.

Ngenxa yesi sithembiso, uMbodlela, wazibona ehlawula imali yezinto ezingekhoyo, ekwathenga izinto ezingeyo mfuneko ebomini bakhe.

“Ndaya emapoliseni ngenye imini, ndaxelelwa ukuba akukho mapolisa naziveni zikwaziyo ukulandela lo mcimbi. Samkhangela ngokwethu samfumana kwindawo ahlala kuyo lo gqirha. Safika izinto zabantu zigcwele endlini yakhe,” uthethe watsho uMbodlela.

Ingxelo ithi eli nenekazi lisajikeleza eMthatha lizibiza ngamagama ohlukeneyo, lixhaphaza abantu ngokubathembisa imisebenzi okanye ukusombulula iingxaki zabo. Amanye amaxhoba walo gqirha womgunyathi awavumanga ukuthetha esithi oyikisela impilo zawo.