Ugwetyelwe ukubulala ikrexe lakhe

USivuyile Tshuta ugwetywe iminyaka engama22 ngokudubula abulale intokazi eMthatha UMFANEKISO: NPA

Yiminyaka engamashumi amabini anesibini (22) aza kuthi ayichithe ngaphakathi entolongweni uSivuyile Tshuta (41) emva kokufunyanwa yinkundla yengingqi yamatyala eMthatha enetyala lokubulala owayethandana naye uZandile Ntonga (40).

Ngokwengxelo yeGunyabantu lezoTshutshiso, uTshuta, ityala akakhange aliphike, watsho evuma nokuba umpu awawusebenzisayo ngethuba ebulala awayethandana naye yayingowakhe kwaye uneempepha.

Isithethi seNPA, uLuxolo Tyali, uthi ngokwengxelo athe wayibeka phambi kwenkundla okaTshuta, ithi ngobusuku bangomhla we17 kuMsintsi ka2021, uTshuta wayokulandwa kowabo lixhoba ekubeni bazikhuphe bayokoja inyama, bathenge nento eselwayo.

UTyali uthi endleleni ebuyela ekhayeni baye banengxabano nekulapho uTshuta wakhupha umpu wakhe wadubula uNtonga amatyeli aliqela de wabhubha.

UTshuta ngutata kubantwana abathathu, kwaye utshatile nenye inkosikazi hayi uNtonga. Phambi kwenkundla ufungile ukuba akasoze aphinde ayenze le ayenzileyo kwaye uyaluthabatha uxanduva lwento awayenzayo, esithi ugxeka utywala kuba kuko okwadlala indima ngolu suku.

INkundla iye yasamkela isivumelwano esenziwe nguTshuta malunga nesigwebo asinikiweyo.