Ugwetyelwe ukudlwengula obekade esisithandwa

Izakuhlala iminyaka elishumi elinesibhozo ngaphakathi ejele indoda yaseKamvelihle eGqeberha egama linguLinda Mongo (49) emva kokuba iNkundla yamaTyala eNgingqi yaseNew Brighton imfumene enamatyala amabini elokubetha nelokudlwengula inkosikazi ewayezakutshata nayo.

Oku kwenzeka ngoJanywari ka2022, endlini yale nkosikazi eKamvelihle ngenjongo yokuba le ndoda uMongo yayiyokulungisa izinto phakathi kwabo bobabini nanjengoko babesele benengxabano.

Ngokwengxelo ephuma kuCol Priscilla Naidu ithi, le nkosikazi (39) yathi yakungavumi ekubeni kulungiswe izinto, uMongo wayikhomba ngompu eyibetha ezama nokuyikrwitsha, emva koko wayidlwengula.

UNaidu, uthi uMongo wabanjwa nguSgt Kelibone Mokhatla emva kweentsuku ezine enze esi sehlo kwisithandwa sakhe. UMongo uhleli ejele sukela wabanjwayo engafumani bheyile de wabe uyagwetywa.