Ugwetyelwe ukudlwengula uMfundisi waseWisile

I

ngxelo ephuma kwiGunyabantu lezoTshutshiso ithi uMfundisi webandla lamaWisile eMthatha, uMfu. uBandile Mgoduka (61), waqala ngokulintyintya ngotywala ixhoba lakhe phambi kokuba alidlwengule.

Lo Mfundisi ugwetywe ishumi elinesihlanu leminyaka (15) engaphakathi ejele, egwetywa yiNkundla yeNgingqi yaseMthatha emva kokufunyanwa enetyala lokudlwengula inkosikazi enama51 ubudala.

Ingxelo ephuma kwisithethi seNPA, uLuxolo Tyali, ithi uMgoduka wabiza amakhosikazi amabini nazitshomi, enye kuwo yayithandana naye ze bohlukana. Wawabizela kwisakhiwo secawa yamaWisile ahlala kuso esiseQokolweni eMthatha, apho wabathengela ukutya kwakunye notywala.

UTyali uthi ngomhla we14 kweyoKwindla ka2021, behleli kwesisakhiwo kumnandi kuselwa, kwavela ingxabano phakathi koMfundisi nalowo wayethandana naye, emva koko wamgxotha eshiyeka netshomi yakhe. Ingxelo ithi emva koko watshixa amacango omnyango wafaka kuye empokothweni izitshixo.

Ibali liqhuba lithi, emva koko wangqala kusisi lo ushiyekileyo emxelela ukuba kudala efuna ithuba lokwabelana naye ngesondo.

Ixhoba loyisakala ukuzilwela laphela linikezela, emva koko lakhululwa nguMfundisi ekubeni ligoduke.

Ixhoba lavula ityala kwiSikhululo samaPolisa eNgangelizwe emva kweentsuku ezimbini, lisithi zange likwazi ukuzokuvula kwangoko ityala kuba umzimba walo wawubuhlungu lingenokwazi nokuziqhubela ukuya esikhululweni.

UMfundisi uMgoduka ngethuba kuqhuba ityala wakhanyela esithi akakhange alidlwengule ixhoba koko lixhoba ebelizifunela kuye. UMfundisi phambi kweNkundla wathi izivubeko ezi zisemzimbeni kwixhoba kungokuba belinxilile kwaye lihambe lingqubeka.

UFanelekile Kandile onguMtshutshisi wetyala ebefuna anikwe isigwebo sobomi entolongweni, kodwa kuba eqala kwaye notywala budlale indima kwesi sehlo.

OnguMlawuli kwezoTshutshiso eMpuma Koloni uBarry Madolo uthi eli tyala malibe sisifundo nakwabanye oonyawontle kwanakwabo bakwizikhundla eziphezulu baxhaphaza amakhosikazi.

UMadolo uqhwabele izandla abebephethe eli tyala.