Ugwetyiwe orhwaphilize iimali zabantu eBhayi

Igwetywe iminyaka elishumi ingaphakathi eziseleni indoda enama-55, igwetywa yinkundla ejongene namatyala olwaphulo mthetho yaseBhayi kule mpela veki.

uJacobs Vilijoen (55) ebengumnikazi weStokvel esibizwa ngokuba yiF and J Consultants. Iingxelo zithi usiqale ngonyaka ka2006 esi Stokvel nalapho atye imali ekwizigidi ezithandathu zeerandi (R6 million).

UViljoen ufunyenwe enetyala lobuqhophololo yile nkundla. Ukanti inkundla ikwamnike ithuba uViljoen apho ithe makabhatale imali engange R5.5 milion phambi kokuba kufike inyanga yoMsintsi nezakuthi kucuthwe iminyaka yakhe ibemihlanu azakuyihlala ngaphakathi entolongweni.