Ugwetyiwe umbulali kaMinentle!

KAPA: Uthi uxolile ngesigwebo esinikwe indoda efunyenwe inetyala lokudlwengula ibulale umntwana wakhe uThandisiwe Lekhatha.

“Ndixolile ngesi gwebo asinikiweyo uXolani, nangona ke engazokubuya umntwana wam kodwa naye uza kuhlala entolongweni,” utshilo umama kaMinentle.

UJaji Willie weNkundla ePhakamileyo uxelele igqwetha lommangalelwa ukuba akaboni zizathu zingaqhelekanga ezingabangela ukuba kucuthwe isigwebo esingumlinganiselo.

UXolani Lantu (36) ubudala ufumene isigwebo seminyaka emihlanu entolongweni kwisityholo sokuqala sokuxhwila, wanikwa ubomi kwisityholo ngasinye kwezibini zokudlwengula, waphinda wathiwa nka ngobomi kwesokubulala.

Zonke ezi zigwebo ziyaqalisa ukubala namhlanje kwaye ziza kuhamba kunye.

Umtshutshisi kweli tyala ubize unina kaMinentle ukuba anike ubungqina phambi kokuqala kwengxoxo zesigwebo, nalapho uThandisiwe achaze indlela eyamchaphazela kakubi ngayo into yokusweleka komntwana wakhe: “Ukusweleka kukaMinnie kwandiphatha kakubi kakhulu kuba ibingumntwana wam wokuqala kwaye bendineminqweno yokumbona ekhula enekamva eliqhakazileyo. Unyana wam olandela uMinnie naye akazange aphatheke kakuhle waba ngumntwana ondlongondlongo esikolweni ebetha abanye abantwana, waphela sel’engasifuni isikolo sancama samyekisa!” Inkundla ithi akabonakalisanga kuzisola uLantu kuba akakhange achaze nezizathu zokwenza esi siganeko, koko ukuvuma kwakhe ityala kuza emva kokubona ukuba kukho ubungqina obuluqilima ngakuye.

UJaji Willie uthe: “Ukuba ebe zisola kwakufanele ukuba wacela uxolo, wayichaza into ayenzileyo kwangeentsuku awaye khangelwa ngazo umntwana. Ubonile ukuba usapho nabahlali bayancedisana bekhangela umntwana amaziyo ukuba uphi, endaweni yokuzisa emapoliseni wasuka walugxotha usapho lakuba limbuza kuye umntwana.”

Othethela iGunyabantu loTshutshiso, uEric Ntabazalila uthe: “Siyasamkela isigwebo esinikwe uXolani, iza kuba ngumzekelo nakubanye abantu.”