Ugwetywe ubomi esejele owaxabela umfazi umntwana ebukele

USimphiwe Mxosa (48) obesebenza njengonogada wamabanjwa kwijele eseWest Bank eMonti, nowaxabela ngobhushi owayengunkosikazi wakhe kuba emlahla, uza kuthothoza ubomi bakhe bonke ejele, oku kuza emva kokugwetywa kwakhe yiNkundla ePhakamileyo yaseMzantsi Afrika ebichotshelwe eMonti.

INkundla ikwenze umyalelo wokuba abantwana besi sibini kwakunye nomakhulu wabo ongumama wexhoba (Bulelwa ) ekubeni banikwe inkxaso emandla liSebe leNtlalo yoLuntu.

UMxosa kwakunye nenkosikazi yakhe bebesele bekwinqanaba loqhawulomtshato kuba le nkosikazi yayidinwe kukuphathwa gadalala nguMxosa ngethuba besatshatile, wabe uMxosa engayamkeli lo nto.

Ingxelo ephuma kwisithethi seNPA eMpuma Koloni uLuxolo Tyali, ithi le ndoda yamxabela unkosikazi wayo kwindlu bebehlala kuyo ekwizakhiwo zejele eseWest Bank, intwazana yabo eneminyaka elithoba (9) ibukele.

Oku kwenzeka ngomhla wokuqala kweyoKwindla 2022.

Le nkosikazi yayiyolanda iimpahla zayo kule ndlu ihamba nomntwana wabo. Yathi isagobile phantsi kwebhedi ikhangela izihlangu zayo, uMxosa wenza ngathi uyayincedisa ekukhangeliseni kanti injongo kukuyixhaxha ngobhushi.

Intwazana yabo yaphuma yabaleka ikhwaza abantu, ixela ukuba kwenzekani ebazalini bayo. UMxosa wabanjwa kwangolo suku kwindawo yentselo esedolophini eMonti ehleli neetshomi zakhe.

Ngethuba kuqhuba ityala, uMxosa waphika konke, esithi ityala akanalo, esithi umntwana oku wakuthethayo akukho wakuthunywa ngumakhulu wakhe.

UMxosa ebesele eneminyaka eyi14 esebenza njengewada kule jele.

OnguMlawuli weeNkundla eMpuma Koloni uBarry Madolo, uthi oku kube ngumzekelo ukuqinisekisa ukuba nalo usebenza kwingalo yomthetho naye uyajongana nayo.