Uhamba ngeenyawo i-800km ukunceda abanye

KWIINTSUKU ezine uThambi Manganya (26) sele ehambe ngeenyawo zakhe umgama weekhilomitha ezilikhulu elinamashumi asixhenxe anesine (174km).

Lo mgama wezi khilomitha (174km) ukumlinganiselo wokusuka eBika eGcuwa usiya kuQumbu, xa uhamba ngohola wendlela uN2, kodwa kuManganya kukusuka eRhawutini ungene ucacangcathe kulo mathafa egolide aseFreyistata.

UThami Manganya ukuhambo lwe-800km ukusuka eRhawutini ukuya eDutywa UMFANEKISO: FACEBOOK

UManganya, wakuGamgam eDutywa, ukuhambo lweentsuku ezingamashumi amabini kwiikhilomitha ezingamakhulu asibhozo (800km) ukusuka eRhawutini ukuya eDutywa ngeenjongo zokonyusa ingxowamali yokunceda izikolo kwakunye nezemidlalo kwiilali zaseMpuma Koloni.

Uhambo lwakhe luqale eRhawutini ngomhla wamashumi amathathu kuCanzibe (30 May). Ngokwezicwangciso, uManganya uza kufika eDutywa ngomhla weshumi elinesibhozo kule nyanga (18 June).

UManganya, ophumelele isidanga sakhe kwizifundo zobudlelwane kwezehlabathi kwakunye nezeendaba (International Relations and Media Studies) eWits kunyaka ophelileyo, uthi ujolise ekurhwebesheni imali ekwi-R1.28 million ukunceda abafundi basemaphandleni kweli phondo.

Ngosuku uzimisele ukuhamba umgama weekhilomitha ezingamashumi amane anesibini (42km), umgama okumlinganiselo wokusuka eColosa (eDutywa) ukuya edolophini eGcuwa.

Iinjongo zakhe kolu hambo, ngokwezemfundo, kukunyusa ingxowamali yokuthenga iikhompyutha ezingamashumi amahlanu kwizikolo ezilishumi zaseMpuma Koloni ukuze abafundi basemaphandleni babenolwazi kwezobuchwepheshe. Ukwajolise ekuthengeni iikhalityuleyitha ezingama-500, oobhaka abangama-500, iipere zezihlangu ezingama-250, iiphedzi (sanitary pads) kumantombazana aliwaka (1 000), iDatha kwanemali yokufaka isicelo seyunivesithi kubafundi bakaGrade 12 abangama-500.

Ngokwezemidlalo, uManganya ufuna ukurhwebesha iR200 000 yokuncedisa kwizixhobo zebhola ekhatywayo, umnyazi, iqakamba, umbhoxo namanqindi ukunciphisa ukusetyenziswa gwenxa kweziyobisi.

UThami Manganya ukuhambo lwe-800km ukusuka eRhawutini ukuya eDutywa UMFANEKISO: TWITTER

“Ukuqukwa kwezixhobo zokulolongela amanqindi (boxing gym), asiyonto yezemidlalo nje, kodwa yindlela (yokufundisa) ukuzikhusela. Amakhosikazi nabantwana, ngabona bantu bangamaxhoba odushe olujoliswe kwisini noxhatshazo. Ngokwale ndawo yokuzilolongela amanqindi, baza kuqeqeshelwa ukuzikhusela xa ubomi babo buphantsi kwesigrogriso,” utshilo uManganya kwimbalelwano.

Ebalisela I’solezwe lesiXhosa uManganya uthi emva kokujonga imeko abajongene nayo abafundi basezilalini, uhleli phantsi wacinga icebo. “Ndibone ukuba yintoni endingathi ndiyenze ukwenza umahluko, ndagqiba ngokuthabatha olu hambo,” utshilo uManganya.

Ngethuba encokolela I’solezwe lesiXhosa ngoLwesine, ebesele engene kwiphondo laseFreyistata. Kusuku lwakhe lokuqala (30 kuCanzibe) uye walala egaraji.

AmaSamariya alungileyo angaphosa esivivaneni kweli phulo likaMangwanya ngokusebenzisa le akhawunti (Capitec) 1518703346. Inombolo yakhe ithi 063 368 1964.