Uhamba ngeenyawo i800km ukunceda abanye

KWIINTSUKU ezintathu uThambi Manganya sele ehambe ngeenyawo zakhe umgama weekhilomitha ezilikhulu elinamashumi amabini ananye (121km).

Lo mgama wezi khilomitha (121km) ukumlinganiselo wokusuka eBika eGcuwa usiya eMonti okanye ukusuka kuCofimvaba ukuya eDutywa.

UThami Manganya ukuhambo lwe-800km ukusuka eRhawutini ukuya eDutywa UMFANEKISO: FACEBOOK

UManganya (26), wakuGamgam eDutywa, ukuhambo lweentsuku ezingamashumi amabini kwiikhilomitha ezingamakhulu asibhozo (800km) ukusuka eRhawutini ukuya eDutywa ngeenjongo zokonyusa ingxowamali yokunceda izikolo kwakunye nezemidlalo kwiilali zaseMpuma Koloni.

UManganya, ophumelele isidanga sakhe kwizifundo zobudlelwane kwezehlabathi kwakunye nezeendaba (International Relations and Media Studies) eWits kunyaka ophelileyo, uthi ujolise ekurhwebesheni imali ekwiR1.28 million ukunceda abafundi basemaphandleni kweli phondo.

Ngosuku uzimisele ukuhamba umgama weekhilomitha ezingamashumi amane anesibini (42km), umgama okumlinganiselo wokusuka eColosa (eDutywa) ukuya edolophini eGcuwa.

Iinjongo zakhe kolu hambo, ngokwezemfundo, kukunyusa ingxowamali yokuthenga iikhompyutha ezingamashumi amahlanu kwizikolo ezilishumi zaseMpuma Koloni ukuze abafundi basemaphandleni babenolwazi kwezobuchwepheshe. Ukwajolise ekuthengeni iikhalityuleyitha ezingama500, oobhaka abangama500, iipere zezihlangu ezingama250, iiphedzi (sanitary pads) kumantombazana aliwaka (1 000), iDatha kwanemali yokufaka isicelo seyunivesithi kubafundi bakaGrade 12 abangama500.

Ngokwezemidlalo, uManganya ufuna ukurhwebesha iR200 000 yokuncedisa kwizixhobo zebhola ekhatywayo, umnyazi, iqakamba, umbhoxo namanqindi ukunciphisa ukusetyenziswa gwenxa kweziyobisi.

“Ukuqukwa kwezixhobo zokulolongela amanqindi (boxing gym), asiyonto yezemidlalo nje, kodwa yindlela (yokufundisa) ukuzikhusela. Amakhosikazi nabantwana, ngabona bantu bangamaxhoba odushe olujoliswe kwisini noxhatshazo. Ngokwale ndawo yokuzilolongela amanqindi, baza kuqeqeshelwa ukuzikhusela xa ubomi babo buphantsi kwesigrogriso,” utshilo uManganya kwimbalelwano.

Ebalisela I’solezwe lesiXhosa uManganya uthi emva kokujonga imeko abajongene nayo abafundi basezilalini, uhleli phantsi wacinga icebo. “Ndibone ukuba yintoni endingathi ndiyenze ukwenza umahluko, ndagqiba ngokuthabatha olu hambo,” utshilo uManganya.

Ngethuba encokolela I’solezwe lesiXhosa izolo (ngoLwesithathu ophelileyo), ebesele engene kwiphondo laseFreyistata. Kusuku lwakhe lokuqala (30 kuCanzibe) uye walala egaraji.

AmaSamariya alungileyo angaphosa esivivaneni kweli phulo likaMangwanya ngokusebenzisa le akhawunti (Capitec) 1518703346. Inombolo yakhe ithi 063 368 1964.