Uhambile umama wesizwe

Zaqubuda izizwe zonke, Zakhedama iintlanga zonke, Zavova iiflegi zoMzantsi weAfrika, Zaqengqeleka iinyembezi kwizalamane, Lwaqala usizi kwizihlobo, Zathi tshitshilili iindaba zokuwa kweqhawekazi, Zathokombisa iintaka, zadangala nezityalo, Yatshintsha imo yezulu, Kwalusizi ezantsi emhlabeni, Izizwe zonke kweli lomdibaniso zinxubile, Uz’usikhonzele kwamanye amaqhawe Zanyiwe.

Ukufa kukufikele Nomzamo washiya umzila wethemba, Ukufa kukufikele ntombi kaMadikizela Washiya imbali engasoze yabuna, Waliphakamis’inqindi kwaphephezel’umoya woxolo nothando, Igalelo lakho lishiye umzila obukekayo kule nkululeko, Izivubeko onazo ziyakupholiswa ngeoli yasemazulwini, Iintlungu ubunazo zoxuthiwe, UThixo ubabizela kuye bonke abalungileyo.

Yashiy’ezomhlab’emhlabeni inzwakazi, Lalala obanaphakade iqhawekazi, Lashiya thina nento zomhlaba, Inzwakaz’entle engafanelwe kubhubha, Bekungasekho nempunde na engafela eli qhawekazi? Yanga ndingazenza idini ndinikele ngam, Ntonje wonke umntu unomda, Uze ubulise kuChris Hani kwelozwe, Lala mama ushiye intlungu zomhlaba , Ukuphumla ukuphiwe.

Sithi thuthu kusapho lwakaMandela, Akuhlanga lungehliyo, Ukufa akuqheleki, ukufa akunalusini, Sithi thuthu kusapho lwakwaMadikizela, Lo mmiselo wuqondeni , Kulele iqhawe elinobuntu nesisa, Kulel’umama onobubele nothando, Kulel’umama omhle ononcumo , Uz’ubulise kooTambo qhawekazi.

Ndinga ndingakuthwesa isidlokolo sengqanga nakwelogumbi lakho lanaphakade, Ndinga ndingakombesa ngomnweba wengwe nakwelokhaya lakho lokugqibela, Emehlweni wam uyakuhlala uliqhawekazi, Ndiyalubona olo ncumo lwakho ngamehl’engqondo, Ntonje ndiswele amandl’okuzoba umfanekiso-ngqondweni ndizobele esi sizwe sidandathekileyo, Ndinomnqweno wokuba nawe uyakuvuka ngomhla wovuko, Ndinethemba lokuba awufanga koko ukhothamile nkosazana, Uze usibulisele kooSisulu.

Phumla ngoxolo MaNgutyana, Ukufa kweqhawekazi kunesidima, Lala ngoxolo mama wesizwe, Usishiya sidandathekile , Uthandekile elizweni kwaye uthembekile, Uthembeke kwangumzuzu wokugqibela, Ze nisiphathe ngobunono isithsaba sale ntokazi Mzantsi Afrika, Ze niwaphathe ngobunono amathambo eqhawekazi lesizwe, Umzamo uwuzamile nogqatso ulufezile, Icekwa lilele kuthi thina basele phezu kwegade, Wanga umphefumlo wakho ungaphumla ngoxolo, Uhambo lwakho lusothusile.