Uhambo lweeSUV…

Iimoto ezathatha inxaxheba kwiSUV Challenge ka2018 zifika eMonti Umfanekiso: Sisanda Mbete

Yiba nomfanekiso ngqondweni wemicagogo yeminyobo ebeleke amavili emqolo ithothozela kuhola wendlela uN2; isuka eBhayi isiya eCoffee Bay kwisithuba seentsuku ezine.

Kolu hambo lwezi moto zaziwa njengeSport Utility Vehicles (SUVs) ngelamaNgesi kwakumane kumiswa kwiilali ngeelali ezifana neHamburg, Mngqesha naseMqhekezweni.

Rhoqo kumiswa kwakuqinisekiswa ukuba kukho into eyenziwayo kuloo lali; oogqirha bakuhlola abahlali simahla, oosomashishini bakuphisa ngaleyo naleyo banayo kubahlali kodwa qiniseka nje ukuba akugqithwa nje.

“Le SUV Challenge siyiqale kulo nyaka uphelileyo kwaye singathi yaba yimpumelelo mpela,” kutsho umququzeleli wolu hambo lweeSUV, uSiyavuya Mbete noyinzalelwane yakuGatyana kwilali iLubomvini.

“Isebe lezeMpilo lwavavanya amagazi, kwaxilongwa abantu eMakhiwane, saphisa ngezipho ezifana neengubo kwakunye neephedzi kwiilali esathi sagqitha kuzo,” uqhube watsho.

UMbete ngusomashishini ophume izandla oxelenga kwezempilo kwakunye nakwezokhenketho kuMzantsi jikelele. Sithe xa simbuza ukuba udederhu lweemoto ezi kwakunye nokutyelela iilali zidibana njani, wasiphendula ngelithi ukusa le micagogo kwiilali kukwayenye yeendlela zokukhuthaza amaphupha wabantwana ezilalini.

“Ndikhumbula ndigodukile ngomnye unyaka ndiqhuba le moto yam yohlobo lweSUV; apha endleleni ndabona igquba labantwana bebaleka emva kwayo. Ndimise kuba ndicinga ukuba kukho undonakele. Xa ndithetha nabo, bathi ‘yo bhuti, intle imoto yakho! Besifuna nje ukuyibona!’ Ndayivula, bangena, bayibuka, ndava omnye wabo esithi ‘nam ngenye imini ndiza kuba nayo le moto!’ kulapho ndaba nentlantsi yokuba ngokubabonisa nje le moto, uyakwazi ukukhuthaza.”

Kulo nyaka kulindeleke imoto ezipha kumashumi alithoba (90) ukuba zithathe inxaxheba. Uninzi lwazo zezabanikazi bazo. Ezinye zibolekiswe ziinkampani zeemoto ezifana nooVW, Suzuki, Nissan, Toyota, njalo njalo.

Abaqhubi ngoosomashishini, ngabaphathi bamasebe athile kurhulumento lwephondo, iintatheli nabathandi bezokhenketho. NgoLwesihlanu, umhla wokuqala kweyeNkanga bonke abaqhubi baza kudibana phambi kolwandle iKings Beach eBhayi nalapho uMfundisi Andile Mbete eza kukhokela umthandazo wokhuseleko kolu hambo kwakunye nokuphela kwembubhane kwiindlela zakweli.

Enye yeenjongo zale SUV Challenge ikwakukukhuthaza ukuqhuba kakuhle kwiindlela zeli. Ngokophando lweendlela i91% yeengozi zendlela zenziwa ngabantu okanye iimpazamo zabantu endleleni, i4% yezinye iingozi ibe yimoyezulu, i5% ibe zezinye izizathu.

“Sakuba sikhatshwa ngamagosa ezendlela, sikwakhuthaza nokuqhuba ngononophelo kwiindlela zethu,” kuvale uMbete.

Abahlali baseHamburg bakuzibonela ezi moto ngentsasa yangoLwesihlanu kule veki izayo, emva kwemini ngoLwesihlanu ibe ngabahlali baseMngqesha. NgoMgqibelo emini kwakutyelelwa eMqhekezweni. NgeCawe kuchithwe usuku nabahlali baseCoffee.

Lowo ukufuphi nenye yezilali aqiniseke ukuba uyasondela kula veki yokuqala kweyeNkanga. Ukuba nawe unayo eyakho imoto ekwazi ukumelana neendlela zeelali kwaye ufuna ukuthatha inxaxheba kulo mngcelele yiya ku

www.suvchallenge.co.za

uzibhalise phambi komhla wama31 kule yeDwarha.