Uhambo ukusuka eThekwini besiya eKapa, befuna ukunceda abakhubazekileyo

Iqela lamatshantliziyo lithabathe uhambo ukunceda abakhubazekileyo UMFANEKISO: UTHUNYELWE

BATHABATHE uhambo olusuka eThekwini ukuya eKapa, behamba iikhilomitha ezingama-1 643, ngeenjongo zokonyusa ingxowamali nokunceda ulutsha olukhubazekileyo.


Olu hambo lwenziwa phantsi kweemfefe zombutho ongajonganga nzuzo, iEnabling Disability Education Nationally (EDEN). Abaseki be-EDEN uOmphile Mangwagape, Dennis Tolo noSamuel Modise, bekunye noobhululu babo, bebesele bethe cakatha eMpuma Koloni.


NgoLwesine eli qela belidlula eQonce. “Umcelimngeni omkhulu ojongene nabantu abatsha baseMzantsi Afrika uquka ukufikelela kwezemfundo, intswelongqesho kwanezempilo. Ngolu hambo, sifuna ukukhuthaza ithemba kubantu abakhubazekileyo ukubanceda bafikelele kwezemfundo,” kutsho uMangwagape.


Eli qela luhamba iikhilomitha ezingashumi amathandathu ukuya kumashumi alithoba ngosuku. Injongo kukuqokelela imali kwikhilomitha nganye ehanjwayo. Olu hambo lakunqandwa yiMuizenberg eKapa.