Uhlahlo lwabiwomali luka2019

Inzima into akuyo ke uMphathiswa weMali kweli, uTito Mboweni. Izolo uwise intetho yakhe yohlahlo lwabiwomali nalapho aqale ngelithi kufuneka alandelele iminqweno kaMongameli Cyril Ramaphosa kuqala.

Eyona nto ibijongwe ngamehlo abomvu yimali eza kunikwa uEskom. UEskom uza kufumana iR69 yeebhiliyoni kule minyaka mithathu izayo. Kukho nezicwangciso zokumqhekeza abe ngamacandelo amathathu; icandelo lokuphehla umbane, icandelo lokuthubelezisa umbane necandelo lokusasaza umbane.

Neziko losasazo likazwelonke, iSABC, lithenjiswe imali engangeR6.8 yeebhiliyoni. Kusekho nooSAA abadinga iR3.5 yeebhiliyoni.

Ukanti kwakule ntetho kaMboweni sifumanise ukuba uMzantsi Afrika usoloko esebenzisa imali engaphaya kwale anayo, sigqithisele ngeR215 yeebhiliyoni kulo nyakamali uphelileyo. Xa kunjalo kufuneka urhulumente azame ukonga imali. Baza kuzama ukonga imali ngokunciphisa imirholo yabasebenzi karhulumente ngeR27 bhiliyoni kule minyaka mithathu izayo.

UMboweni ucebise ukuba iinkonde neenkondekazi, ezingaphaya kwama30 000 ubuninzi, nezisebenzela urhulumente zicinge ngokuthatha imihlalaphantsi. Sakubona xa kusenzeka.

Kodwa le ntetho yona iyonke khange ifane ncam nezabanye abaphathiswa bezemali; ebephole kakhulu kwaye khange angene nzulu kumba wokudala imisebenzi.

Ngaphandle nje kokuthi babeke bucala into engangeR19.5 yeebhiliyoni yokuxhasa amashishini, khange kubekho mkhondo.

Nakwicala leemali zeenkamnkam khange angene nzulu, uthe nje ukuba bazibekele imali engange R567 bhiliyoni kwaye inkamnkam yabadala nabanenkubazeko iza konyuka ngeR80, eyokuxhasa abantwana yonyuka ngeR10.

Abo batshayayo nabaselayo bakusoloko besohlwaywa ke bona; irhafu kwitoti yebhiya yonyuka nge-12 senti ukuyokutsho kwi-84 senti kwibhotile yomdiliya ohlwahlwazayo neR4.50 kwibhotile yegrangqa, eyecuba yona yonyuka ngeR1.14. Irhafu yepetroli yonyuka nge-29 senti ize eyedizili yona yonyuke nge-30 senti.

Singathi ibiyintetho yamanani kuphela. Khange anike mkhondo ucace gca uMboweni, waze wasishiya nawo nombuzo wokuba amashishini karhulumente afana nooEskom, SAA, Transnet, iposi, njalo njalo aza kuhlala ephantsi kukarhulumente unaphakade? Njengokuba esohluleka nje kukuwalawula!