Uhlalisana kwammelwane kodwa utshatile

UVuyani Lingani wakuQoboqobo ongaboniyo, nowalahlwa ngumfazi wakhe wayokuthandana nendoda yakwamelwaneUmfanekiso: BHEKI RADEBE

UVUYANI Lingani (70), oyimfama emva kokuphanyaka nyakenye, ubhuqwa ngumvandedwa kulandela ukushiywa yedwa endlini yinkosikazi yakhe ehlalisana nendoda etshatileyo engummelwane wakwaLingani.

Oku kwenzeka kwilali yaseUpper Gxulu kuQoboqobo. UMisiwe Sauli (50), waphiwa igama lokuba nguNosimanye ngabakwaLingani.

ULingani, othathe le nkosikazi ngethuba efumana umhlalaphantsi kumsebenzi wakhe waseburhulumenteni, uthi akulibalisa eli bali, akhale iinyembezi. Ngaphandle nje kwenkathalo ayinikwa ngumzukulwana wakhe, uAyanda Jadula, wenkosikazi yokuqala, eli xhego lichitha ixesha lalo elininzi lingqengqe ebhedini.

I’solezwe lesiXhosa lityelele eli xhego ekhayeni lalo kwiveki ephelileyo. Sithe sakunkqonkqoza akwaphendula mntu, nangona nje uLingani ebekhona ngaphakathi.

“Ngoku ninkqonkqozayo (iintatheli zephephandaba I’solezwe) andinihoyanga ngabom, kuba ndicinga ukuba ngulo mfazi kuba kaloku unento yokuza xa kuphele inyanga (imihla yenkamnkam) ufike esenza ngokungathi undihoyile, de andichebe neendevu,” kutsho uLingani.

ULingani uthi le meko yokungaboni, imfikele kunyaka ophelileyo. “Andinangxaki ngokwempilo, ingxaki nantsi apha emehlweni. Ndakhe ndanalo nebekelo kudala, qha ndiyabona ukuba limane livuke.”

Echaza ngentlungu aphila phantsi kwayo, lo tata uthe: “Umfazi wam uthandana nomntu wakwalapha ebummelwaneni. Le ndoda athandana nayo inomfazi, qha ke uhlala eRhawutini. Abathandani nje kuphela, bayahlalisana.”

Kangangendlela emkhathaza ngayo le nto uLingani, uthi akasakhumbuli nokuba wayemtshate nini lo mfazi. “Ndamthatha emva kokuba ndifumene imali yam yepenshini apho ndandisebenza khona kwiSebe leMisebenzi yoLuntu eZwelitsha eQonce. Emva kokuba iphelile imali, wabona ukuba makandishiye,” utsho uLingani.

“Unyana wam oseKapa naye iyamkhathaza le nto. Ngenye imini ndimve esithi ‘myeke tata uyakubonwa ngophezulu’. Lo mfazi uthanda imali. Eyam imali wayitya wayigqiba emva koko wandishiya ndinje,” utshilo uLingani.

UMisiwe akakhange afumaneke emnxebeni ngethuba simtsalela sifuna ukuva icala lakhe. I’solezwe lesiXhosa lizenzile iinzame zokutsalela indoda ahlala nayo uMisiwe kodwa nayo umnxeba wayo awukhange uvume ukungena. Bobabini iminxeba yabo yalile ukungena, amatyeli ngamatyeli.

Sona isithethi seSebe loPhuhliso loLuntu eMpuma Koloni, uMzukisi Solani, uthe baza kudibanisa lo tata kwakunye nabasemagunyeni ukuze bajonge ukuba luncedo olunjani anokuthi alufumane ubaw’ uLingani.