Uhlawule ingcibi ngotilili woluswa

Achithiwe amabhoma abakhwetha ekutyholwa ngokuba bebengekakulungeli ukuba selolwalukweni eScenary ParkUmfanekiso: BHEKI RADEBE

USAPHO lwakhe belucwangcise ukuba uyakoluka ngo2021, kodwa inkwenkwe eneshumi elinesine leminyaka ibone ukuba ukude loo nyaka ze yaziba, yahlawula ingcibi ngefowuni engekho kwixabiso, kwanyanzeleka ukuba yongeze ngemali engangeR100.

Oku kuvele kule veki ngethuba amapolisa, amagosa kamasipala kwakunye neenkosi bathe bachitha amabhoma amane eScenery Park eMonti izolo, ze athatha abakhwetha abane abasa kwindawo yokhuseleko.

Aba bakhwetha boluswe yingcibi eyaziwa ngokuba nguRasta, ze bahlawula ngeefowuni phambi kokuba bafakwe kulo mabhoma abo. Iingxelo zithi ikwangaba bakhwetha abazakhele la mabhoma.

Umzali womkhwetha oneshumi elinesine uthi uxelelwe ngentsasa yangoLwesihlanu ukuba unyana wakhe wolusiwe.

“Kufike abafana ababini ngoLwesihlanu, besithi unyana wam wolusiwe ze wahlawula ingcibi ngefowuni kwakunye neR100. Bendiyazi ifowuni yakhe ukuba ayikho kwixabiso, yiyo le nto bendothukile xa kuthwa uhlawule ngayo. Ndothuke kakhulu kuba lo nto asikhange siyicwangcise. Ngokolwazi lwam unyana ebeza koluka ngo2021,” lo mzali uxelele I’solezwe lesiXhosa.

Lo mzali iye yamphatha kakubi into yokoluswa konyana wakhe ngaphandle kwemvume.

“Bekunzima nokutya, ndicinga nale yokuba engagqibanga ukubhala iimviwo zikaGrade 9. Bekufanele ukuba ugqibe ukubhala ngoMvulo kule veki kodwa akukhange kube njalo.”

UNkosana Stanley Makinana ojongene nolwaluko eBuffalo City uthi bane abakhwetha aboluswe ngaphandle kwemvume yabazali eScenery Park, kwaye omdala kubo uneminyaka elishumi elinesithandathu.

“Ingcibi eyoluse aba bakhwetha ibanjiwe. La mabhoma akhiwe phezu komthombo ze thina sagqiba kwelokuba siwachithe ukuze abakhwetha basiwe kwindawo yokhuseleko.

“Sifuna ukuthumela umyalezo ongqongqo kubantwana, abazali nakwaba singangcibi ukuba umthetho uza kudlala indima yawo. Aba singangcibi baya ezikolweni baxelele abantwana ukuba mabayokuthetha nabazali babo, ukuze umzali athenge iteki kwakunye nefowuni yexabiso ekwaziyo ukufota, hayi utilili, emva koko oluswe,” utsho uMakinana.

UKenneth Kodwa, okwicandelo lobandakanyo loluntu kumasipala waseBCM, uthe: “Umzali makathabathe uxanduva xa engamboni umntwana wakhe oyinkwenkwe, ukuba akenzi njalo lo nto ithetha ukuba uyayixhasa okanye uyayazi eyokoluka komntwana wakhe ngaphandle kwemvume. Sicela abazali bancedisane nathi ukunqanda umkhwa owenziwa ngabantwana neengcibi ezingekho semthethweni.”

UMakinana uthi ingcibi esemthethweni yefumene imvume kwiSebe lezeMpilo, futhi kufuneka yoluse umkhwetha onephepha elisuka kunompilo. Kwixesha lolwaluko lwenyanga yoMnga eBCM, uMakinana uthi bekubhubhe abakhwetha abane.