Ujonge imbasa umbutho wabaphila nenkubazeko

Abombutho uMr and Miss Able Modelling Agency, nabazicelela iivoti.UMFANEKISO: UTHUNYELWE
Umsunguli okwangumlawuli wombutho uMr and Miss Able Modelling Agency uKay Lani.

Umbutho ozimeleyo ojongene nokuphuhlisa kwanokukhuthaza abaphila nenkubazeko uMr and Miss Able Modelling Agency eMonti, uphakathi koluhlu lwabachongiweyo nabanokuthi bafumane iwonga kwiEastern Cape Hustlers Awards eziza kubanjwa ngomhla wokuqala kwinyanga kaTshazimpuzi.

Umlawuli wale NPO, uKamvelihle Kalani nodume njengoKay Lani, uthi baqale ezantsi ngale NPO besebenzisa imali yabo yeNSFAS ngo2021 xa babeyisungula besengabafundi. Uthi ngoku ukuchongwa nje kwabo kuyabakhulisa kwaye kuyabagqamisa, kukwathetha nokuba amatiletile abawenzayo ayabonwa.

“Iqela lethu lizivuyele ezi ndaba xa bebesiva ukuba sichongiwe. Nangona mna ndonwabile andazi ukuba ndingakubonisa njani. Kodwa ke ukuchongwa kwethu sisitampu sokuba masiqhubekeke sibheke phambili, kwaye xa sisenawo amandla noThixo esakwazi ukusivusa nokuba kubekho iinkqubo ezinje ezikhuthaza thina sisakhasayo sakuqina nathi sikhuthazeke,” utshilo uKay Lani.

UKay Lani uthi nangona bengenayo imali besaxhomekeka kwimali abayicela koosomashishini baseza kuqhubekeka kwaye oku kuthetha lukhulu kubo.

Le NPO ijongene nako konke okuninzi esingabalula nokukhuthaza aba bakhubazekileyo, nalapho kuye kubanjwe neendibano bafundiswe ngezempilo kwanokuzithemba. Uthi le NPO yayizinzame zokuxhobisa abakhubazekileyo, bebomeleza kuba becinga xa benenkubazeko akukho abanokwenza nokufezekisa ebomini.

Xa uvotela le NPO, uthumela umyalezo kuECHA CB34 awukho mahala yiR2.

IEastern Cape Hustlers Awards zezokuqala ngqa ukubanjwa. Ngokokutsho komsunguli wazo uAnelisa Zono ethetha neli phephandaba kunyaka ophelileyo, wadiza ukuba oosomashishini abasakhasayo kuquka nabo banetalente eMpuma Koloni akululanga ukuba baphuhle. Uthi ungomnye wabatsale nzima ukuze bakhule eMpuma Koloni kushishino, oku kukuzama ukukhuthaza nokuphuhlisana bengosomashishini abasakhasayo.