Ujongene nemibuzo yamalungu ePalamente uBrian Molefe

INqonyela yakwa Eskom uBrian Molefe Umfanekiso: Twitter

Kulindeleke ukuba igcadwe
ngemibuzo ngamalungu ePalamente iNgqonyela yakwa Eskom uBrian Molefe xa ezakube
egxeleshene nekomiti ejongene nokusebenza kwamaqumrhu karhulumente weli.
UMolefe uya kule ndibano emva kweengxelo ezithi uEskom ufihle
intloko esantini xa bekufuneka aphendule imibuzo kuphando eliqhutywa liSebe lezeMali ngakweli qumrhu. Isebe lezeMali liphanda
intsebenziswano phakathi kweli qumrhu nenkampani uTegeta yosapho lakwaGupta. 

Le nkampani
noEskom banesivumelwano esixabisa amakhulu amane ezigidi zeeranti (R400 million)
sokuthengisela uEskom amalahle. Ebutsheni bale veki iSebe lezeMali likhale
esimantshiyane, ngelithi alifumani ntsebenziswano kuEskom kuphando lweziniki-maxabiso eliquka intsebenziswano yeli qumrhu
neeGuptas. Kukho neengxelo ezithi amalahle afunyanwa nguEskom kuTegeta awekho
mgangathweni. Umphathiswa wamaqumrhu karhulumente kweli uLynne Brown uyalele uEskom ukuba anikele ngamaxhwebhu afunywa liSebe lezeMali. 

UMolefe uzakukhokela igqiza
lakwaEskom elizakuvela ePalamente, nekulindeleke ukuba liphekwe lisophulwa
ngemibuzo ngeziniki maxabiso nokungasebenzisani kuphando
oluqhutywa liSebe lezeMali. Kutsha nje ibutho looKhetshe liphanda umphathiswa wezeMali uPravin Gordhan ngezityholo ezinxulumene
nebutho lerhafu uSARS, kodwa abahlalutyi bathi eyona njongo kukuphazamisana
noluphando liqhutywa leli sebe ngaku Eskom. Kukho namarhe athi uMolefe angangena ezihlangwini
zikaGordhan, onukiselwa yijele.