UJordaan wothula izindululo zoqoqosho eNelson Mandela Bay

UQOQOSHO lolwandle lingayitshintsha imo yoqoqosho yaseBhayi, lingaxhomekeki kuphela kwimveliso yezithuthi.

Oku kuthethwe nguDanny Jordaan ongusodolophu womasipala ombaxa iNelson Mandela Bay.

UJordaan ukuthethe oku kumalungiselelo eANC okuthula umqulu wezithembiso zonyulo, kunyulo loomasipala balo nyaka. UJordaan uthe uqoqosho lwaseBhayi aludingi tshintsho koko lifuna iinguqu.

Ubalule iziko lemfundo ephakamileyo kula mmandla, iYunivesithi yaseNelson Mandela Metropolitan, lelona ziko ehlabathini eliqhuba uphando ngoqoqosho lwaselwandle.

Ukwathe, iNelson Mandela Bay inamanxweme amabini, eliseBhayi neliseNgqurha. Ebhekisa koonondaba uJordaan uthe, “INgqonyela yeNMMU uDerrick Swartz ngoyena mntu unokunixelela banzi ngophando oluqhutywayo ngoqoqqosho lolwandle nangendlela enokuthi izuze ngayo kulo iNelson Mandela Bay.”

Ukwathe zingaphaya kwekhulu iinqanawe ezidlula kulwandle lwaseBhayi, kwaye kungakho inzuzo yezigidi ezisibhozo ngenqanaawe enye enokuthi imise kweli nxweme.

“Ukuba inqanawe ingachitha iintsuku ezilishumi kweli nxweme oko kungenza ingeniso enkulu,” ucacise watsho okaJordaan.

Uphinde wabalula uqoqosho lweelokishi, esithi lo masipala ukwanentsebenziswano neNMMU kumthamo wolu qoqosho kwiphulo lokuhlola ushishino elinokuthi lisungulwe kwiindawo ezihlala uluntu.

Ukwathe, iBhayi ingazuza kuqoqosho lobugcisa. Ubalule intlanganiso ibiphakathi kwengqiza eliphuma eJackson Ball eMelika nebelityelele kulo masipala.

“Sibenesivumelwano sokuba sizakuthumela iimvumi zeJazz kubo, nabo basithumelele iimvumi zeJazz. Kule ngingqi sivelise uJohn Kani, uWinston Ntshona, uAthol Fugard kwakunye noGeorge Pemba. Sesichithe amashumi amathandathu ezigidi zeerandi kuphuculo lwendawo yeemvumi zeOpera,” utshilo uJordaan.

Ubalule noqoqosho lokhenketho nathe selivelise malunga ne88 000 yezithuba zemisebenzi.

UJordaan uthe, yintsebenziswano phakathi korhulumente nabezoshishino lwabucala ezakudlala indima ebalulekileyo kuqoqosho lwale ngingqi.