Ukanti nathi sake sangabantwana

Akuqeqesheki kule mihla. Abantwana bethu bathi asibazi ubuntwana bale mihla, sibaxelela ngeento zamzuzu.

Bambi bathi sibamonela kwizinto esazixhamla ngobuninzi thina kwelethu ixesha, kungoku nje sithi azilungile kubo sakuba thina sazonelisayo ngazo.

Kwezo nto ke akukho ziphambili ngathi ngamanyala okung’ala kweentombi nokungena kwamakhwenkwe imizi yamadoda.

Okulandela lawo manyala ke kukunxila. Abantwana bethu babethwe eluphondweni ngezo nto, babhenq’ itshoba okwenkomo enotshobo okanye ihashe elineepapisi!

Kanti ke nathi sake sangabantwana, kunjalo nje nangeyethu imihla zikho izinto esasinqandwa kuzo.

Kanye ezi nto bona singenako ukubanqanda banqandeke kuzo, nathi sasinqandwa kwakuzo ezo. Ubunxila nobuhenyu akungoku zabalisikizi, ukucekiswa kwazo kunenkqayi.

Kubantwana bethu ke ziilekese ezo, bangakukrwitsha bakubulale ufe fi khe wamelana nabo ngezo nto. Kule mihla kufuneka ndamkele ukuba unyana wam nentombi yam ngamanxila angena naxeshani na apha kwam, kwaye kufuneka amasango omzi wam ahlale egengiwe ukulungiselela obo buxelegu babo.

Kufuneka ndamkele ukuba unyana wam uza kufaka amajwayela akhe kwela gumbi ndimnike lona ukuba alale kulo kuba ndizama ukuzifumanela ubusuku obunenzolo ngokuthi ndingaphazanyiswa nguye kwiihambo zakhe zobubhanxa.

Kufuneka ndamkele ukuba intombi yam kusenokulalwa ingekho ingabuyi apho ibiye khona, iya kubuya ngentlazana. Khwe! Kungafa inja iyolahlwa. Ngamana ndingahlala entolongweni urhulumente ayilungiselele abantu abafana nam, abangafuni koniwa emizini yabo. Hayi ngoku ndisenamandla!

Ndiyinkwenkwe yeMpondomise, ndikhulele eMaMpondomiseni apho iziyolo zolutsha bezingangoboya benja! Iintombi besizinikwa ngoonina siye nazo emibholorhweni sibuye nazo ngonyezi zisenjengoko besizinikiwe.

Bezifika kusasa zinqikwe amazinyo kukhangelwa ukuba azidlanga nto ibulalayo na, kuthi ukuba kukho isihlava amankazana omzi ayifinyeze ibe mifutshane ameme isihewula.

Akukho nto ibisoyikwa lulutsha lwaloo mihla ngathi sisihewula. Lwahlala lugcinakele ke ngenxa yokusaba isihewula.

Kule mihla ke kuthiwa yimpathogadalala ukunqika amazinyo iintombi; kambe ke yimpathogadalala kwakumakhankatha kuba angathi khe egqolo esenjanjalo asolwe, amaninzi olame.

Ngeyethu imihla iintombi bezifundiswa iindlela zokuziphatha, ukuhlolwa isisiqinisekiso nje sokuba zisahleli emfundisweni. Bezisogqunywa iintombi kodwa zingonzakali, kuba bezifundiswa ukuba mazenze njani zisakwenziwa njalo.

Nomfana ebefundiswa ukuba kogqunywa njani na, ukuze angabuvuli ngezantsi ubuhlanti booyise.

Ngezo ndlela ke iintombi bezikhululwa ngabazali siye nazo emibholorhweni, sibuye nazo zisenjengoko besizinikiwe. Ndithetha ngamava!

Ndiqale ekubeni ngumphuthumi, ndesa ekubeni ngumlindi, kuzo zonke ezo zigaba zokukhula andiphazamanga nto. Ndibe ndiyinzwana kwelakokwethu!

EMaMpondomiseni umthetho siwubambe kwasisengamakhwenkwe, nangani ndibona ke ngoku ukuba sele ulahleke kakhulu kwiindawo ezininzi zezwe lakowethu.

Emdanisweni bekubakho ixesha lokuba umiswe umdaniso, ezinzulwini zobusuku, kukhangelwe ukuba indlu yomdaniso isemi ngendlela na.

Elo xesha besilibiza ngokuba lixesha lokuxoxa amatyala, silungisana ngokwasemithethweni yezwe lakowethu yokuba xa silapho simele kuziphatha njani.

Kujongwe iintombi ukuba zisaphelele na, akukho bugwenxa bokumangalelwa kusini na ngakuzo nangakumakhwenkwe.

Oosiputsu banike ingxelo. Amatyala angazange aququnjelwe kumdaniso ongaphambili othulwe.

Kaloku lalisithi lakubanzima ityala lixhonywe, kuthiwe lakothulwa kumdaniso olandelayo, kube njalo ke. Intombi ebuye netyala emdanisweni ibiba secicini lokuba ingaphuthunywa kumdaniso olandelayo.

Kazi nivelaphi na nina ningazaziyo ezi nto? Bantwanana, nathi sakha sangabantwana. Uhayi mveni, likhubalo. Goba msenge iibhokhwe zikutye!

Owenu kwisiXhosa, Nxuba.