Ukhala esimantshiyane esithi ‘woxuthelwe’ ubukhosi

Siyabonga Ulana

INDODA eneminyaka engamashumi amathathu ikhala esimantshiyane isithi “ukoxuthelwa” kwayo ubukhosi bukayise kuyenze yayintlekisa ezizweni.

USiyabonga Ulana, wobukhosi baseMazizini kwilali iGwiligwili kuQoboqobo, uthi ubukhosi bakowabo boxuthwe mhla kubhubha uyise uNkosi Nkululeko Ulana kweyoKwindla ngo-2010.

USiyabonga ubanga ngelithi kwiintsukwana nje emva kokuba ebhubhile uyise, amaZizi aye ahlala phantsi agqiba kwelokuba izakuba nguye ozakuthabatha ubukhosi endaweni kayise.

“Kulapho yaqala khona le ngxaki kuba amanye amalungu osapho aye atyumba ilungu losapho apha ekhaya elingudade boyise bathi lilo elizakubambela kubukhosi. Kodwa abanye baye banombuzo wokuba kutheni unyana kaNkululeko engangeni kwizihlangu zikatata wakhe,” utsho uSiyabonga.

Emva kwethuba, uMonwabisi Jackson Ndlovu waye wonyulwa njengenkosi yamaZizi. UNdlovu uphuma kunomnombo owakhe wabambela ubukhosi bakwa-Ulana, ngokokutsho kukaSiyabonga.

Ethetha nephephandaba I’solezwe uSiyabonga uthi nangona nje engenamali usezakubulwela ngokomthetho ubukhosi bakowabo. “Sele ndithethile namagqwetha karhulumente (Legal Aid) futhi baye bavuma kwisicelo sam sokufumana igqwetha lokulwela ubukhosi bukatata,” utshilo uSiyabonga.

Uthi into emenza “abebuhlungu” ngentliziyo kukuba kukho amalungu osapho amcalucalulayo ngenxa yokuba ezelwe ngaphandle komtshato. “Utata undazi njengonyana wakhe. Ukoluka kwam utata ebekhona futhi wandenzela iimfanelo zam ekhaya. Kutheni ke ngoku kuza kuhanjwa kusithiwa ndingumntwana wenkazana?” Kubuza uSiyabonga.

Le meko kaSiyabonga, ifana naleyo kaAzenathi Dalindyebo, unyana weKumkani yabaThembu uBuyelekhaya Zwelibanzi Dalindyebo. Noxa nje * -Azenathi wazalwa ngaphandle komtshato, uKumkan’ uZwelibanzi walishiya ilizwi elithi makabambele xa yena esejele.

USiyabonga ukwabanga nenkxaso anayo kubukumkani baseMngqesha esithi ubizwa njengenkosi kwela komkhulu.

Othethela uMonwabisi Jackson Ndlovu uVulindlela Ulana uthe: “Sisimanga eso athi boxuthiwe ubukhosi uSiyabonga. Kwakuqala bekukho ibango phakathi kukaNkululeko noMonwabisi kwikomishini kaGqirha Nokuzola Mndende (Commission on Traditional Leadership Disputes and Claims). UMonwabisi waphumelela apho kule komishini. UNkululeko (utata kaSiyabonga) wayefakwe nguBrigadiya Oupa Gqozo, labe usapho lamaZizi lungazi nto ngoko.”