Ukhale esimantshiyane uTrollip

UKHALE esimantshiyane uAthol Trollip ngethuba ephendula kwizityholo zokuphatha gadalala abasebenzi ngethuba engumfama.

OkaTrollip, oyinkokeli yeDA kweli phondo, nokwangumgqatswa kasodolophu eBhayi, ufunge ngelithi izakuphumela elubala inyaniso.

Ukwathe isibini esadontsela abantu abasibhozo elubala ukuze benze izityholo zempatho egadalala abayifumana kusapho lwakhe, baza kulihlamba igama lakhe.

Esi sibini nguKnight Mali owayenguceba weDA phambi kokuba akreqele kwi-ANC, kwakunye noLawrence Troon we-ANC.

UTrollip ufuna isigidi seerandi kuMali kwakunye nezigidi ezihlanu kuTroon ngokungcolisa igama lakhe. Sesi sibini esaqala savela naba bantu esidlangalaleni ebutsheni balo nyaka, batyhola usapho lakwaTrollip ngempatho egwenxa abathi bayifumana ngethuba besebenzela olu sapho kwifama eseBedford.

Esi sibhozo sityhola ngelithi impatho gwenxa saqala ukuyizuza kusapho lakwa Trollip ngethuba uyise ka-Athol wayengumfama, phambi kokuba azinikezele kuAthol iintambo nothe waqhubekeka nokubaphatha gwenxa.

Ikomishini yamalungelo oluntu yala ukuziphanda ezi zityholo ngelithi zezakudala, ngaphambi kokuba isekwe.

NgoLwesine weveki ephelileyo, iANC iphinde yabamba udliwano-ndlebe noondondaba, nalapho esi sibhozo siphinde sabika intlungu esayifumana kusapho lakwaTrollip.

UTrollip uxelele oonondaba ukuba zange aneliseke ziziphumo zekomishini yamalungelo oluntu.

Uthe, “Le nto ayinanto yakwenza nempatho gwenxa kwifama yam, abanye bayaxoka zange basisebenzela. Eyona nto yi-ANC irhuqela igama lam edakeni kuba izibona iphulukana nolawulo eBhayi.”

Ukwathe ngenye imini inyaniso izakuvela ukuba benosapho lwakhe abazange baphatha mntu ngendlela engafanelekanga.

Idabi likaTrollip noMali kwakunye noTroon liphethwe ngamagqwetha, kwaye usafumana iingcebiso zomthetho ngamanye amanyathelo ngakwabo baqhubekeka nokungcolisa igama lakhe.

Nosihlalo weDA kweli phondo uVeliswa Mvenya uvakalise inkxaso yakhe kuTrollip. Kumyalezo awupose kwikhasi likaFacebook uMvenya uthe,

“Ndisamkhumbula uAthol Trollip esezintlungwini emva kokuswelekelwa ngomnye wabasebenzi, wayekhathazeke ngokwenene. Ndiyathemba ukuba abantu bazakuhluza inyani kulo singa TRC we-ANC.”