Ukhona umahluko kulawulo eBCM

Ukungenelela kwesebe lentsebenziswano kurhulumente nemicimbi yemveli kwiingxaki zolawulo zomasipala wesithili saseBuffalo City zizele amaduna namathokazi.

Oku kuvele ngethuba umphathiswa weli sebe kuzwelonke uDes Van Rooyen ehambele lo masipala ngeliza- kukhangela inkqubela esele yenziwe. Lo mphathiswa uthi uthumele igqiza lamagosa aphezulu esebe lakhe eMonti ekuqaleni kwalo nyaka ngeenjongo zokulwa iingxaki zolawulo kulo masipala.

“Siqwalasela umsebenzi owenzekileyo ukusukela oko la magosa athi athunyelwa apha kuba bekukho iingxaki zezithuba zemisebenzi ekungaqeshwayo kuzo, into ibisenza ukuba kuchaphazeleke ulawulo ngokubanzi,”uthethe oko uVan Rooyen. Olu tyelelo lukwabangele ukuba lo mphathiswa akrobe amakhaya ahluphekayo kwingingqi yaseDuncan Village.

Ukanti usodolophu womasipala waseBCM uAlfred Mtsi uyangqinga ukuba ukuthunyelwa kwamagosa asuka kweli sebe kubancedile ukuguqula izinto kumasipala wakhe. “Besinezithuba zomsebenzi eziphaya kumakhulu amabini ebesingakwazi kuqesha kuzo ngenxa yeengxaki zangaphakathi, ngoku ndingatsho kuwe ukuba isiqingatha sezo zithuba kuqeshiywe kuzo ngenxa yokungenelela kweli sebe likazwelonke,”utsho uMtsi.

Ulawulo oluhexayo kumasipala waseBCM lubangele ukuba kuhle umgangatho wokugqithiswa kweenkonzo kulo masipala, oko kwabangela iziganeko zoqhankqalazo, itshilo ingxelo. Ingwevukazi eminyaka engamashumi asibhozo anesibini yaseDuncan Village uThora Jeku uthe waxhamla ngenxa yolu tyelelo ngethuba usodolophu ekunye nomphathiswa betyelela ikhaya lakhe kwawadi 8.

“Size kunceda lo mama kuba asikwazi kufikelela kwaba bantu badala banjengaye sive iingxaki zabo, silapha ukuza kuzivela ngokwethu, sikwancedwe ngusomashishini othile ukuba sikwazi ukucoca le ndlu yakhe nomnye esisuka kuye ukuze butshintshe nakubo ubomi,”ucacise watsho uMtsi.

Ukanti uThora Jeku ebehlala kwindlu ibingacocekanga kuba uhlala nomzukwalwana wakhe omnye abanye ababini baseluvalelweni.”Ndivuya kakhulu kuba inkamnkam yam ayifikeleli kuzo zonke ezi zinto, andikwazi nokuzenzela ezinye, andikwazi kupeyinta ndimdala.