Ukhubazekile, wazalelwa etyotyombeni, akabazi ubomi bokuhlala endlwini

ULungelwa Mhlaimpi ephethe unyana wakhe okhubazekileyo uLindokuhle, eMdantsane eNU-2 eTipiniUMFANEKISO: SIYANDA JANTJIES

Ukhubazekile, uzalelwe etyotyombeni akabazi ubomi bendlu yezitena.

ULindokuhle Mhlaimpi (18) ukhubazekile, uzalelwe etyotyombeni eMdantsane, akabazi ubomi bendlu eyakhiwe ngezitena, ngomnye wabo bahlala bethenjiswa ubomi obungcono.

Unina uLungelwa Mhlaimpi uthi kudala ezama ukukhupha lo mntwana etyotyombeni kodwa akafumani ncedo.

“Kunzima kakhulu ukuhlala nomntwana okhubazekileyo etyotyombeni elingenamanzi, indlu yangasese, umbane nezinye izinto ezingundoqo,” utshilo uMhlaimpi ebuhlungu.

Intlungu yalo mama nabanye yandiswa kukungacaci kweyona wadi baphantsi kwayo kukho uwadi 11 no 42. “Ngomnye unyaka ndibizelwe edolophini kusithiwa kukhutshwa izindlu zabantu abakhubazekileyo, ndachitha imali ndihambela lo nto ndadinwa, andiyazi ukuba ndingathini ngoku,” uthethe watsho.

Ubongoza uluntu, urhulumente okanye nabani onokumkhupha kule ngxaki ahlala kuyo nomntwana wakhe okhubazekileyo.

“Liyanetha eli tyotyombe xa kunetha imvula, liyabanda xa kubanda, litshise ngamandla xa kushushu, lo mntwana ndiyamshubelisa kuba asinandlu yangasese,” uthethe oko uMhlaimpi.

Aba bahlali bayangqinelana ukuba abanaye uceba ojongene nale ndawo nanjengoko uceba wakwa 42 nowakwa 11 besithi ababazi. UNowethu Phala ngomnye wabahlali bale ndawo ukusukela ngonyaka ka1992.

“Le ndawo iqale ngo1991, sonke siphuma ezindlwini apha kwaNU 2 sidinwe kukuhlala eziyadini zabantu, lo rhulumente uqalwe sihlala apha, kudala sithenjiswa ngezindlu asinaye noceba thina apha,” uthethe oko uPhala.

Esenza intetho yakhe yobume bephondo leMpuma Koloni eBhisho, kuLwesihlanu ogqithileyo, oyinkulumbuso yeli phondo uPhumulo Masualle uthe:

“Singurhulumente omele iminqweno neemfuno zabantu abahluphekayo, ngenxa yoko iinzame zethu zigxile ngamandla ukulwa indlala, intswela-ngqesho nokungalingani,” uthethe oko uMasualle.

Ngamatyotyombe akwikhulu namashumi asixhenxe anethoba awathi akhiwa ngaba bahlali kule ndawo benethemba lokuba baza kwakhelwa izindlu. USinti Velebhayi uthi izindlu ezazimele ukuba zakhelwe bona zanikwa abanye abantu.

“Ngo 1994 uSmuts Ngonyama waphethula isoyi apha ethembisa ukuba sizakwakhelwa izindlu, le ndawo kwade kwathiwa yiValleview igama layo, sisalinde nanamhlanje,” utshilo uVelebhayi. Baninzi abantu abakhubazekileyo, abadala, nabadinga umsebenzi abahlala kule ndawo yamatyotyombe iThembeni.

Evakalisa icala lakhe kulo mcimbi uceba wakwaWadi 11 uMashwabada Gcilishe, uthi le ndawo yasuka phantsi kolawulo lwakhe.

“Le ndawo yaseThembeni ibikade iphantsi kukawadi 11, kodwa ingxelo yeBhodi yemida (Dermacation Board) ibonisa ukuba le ndawo iwele phantsi kowadi 42 ngoku, ndide ndacela imephu kumasipala ezakuqinisekisa wonke ubani malunga noku,” uthethe watsho uGcilishe.

Uceba wakwaWadi 42 uSenduka Maphuka akafumanekanga nakwesi isihlandlo ukuba enze izwi ngalo mcimbi.