Ukhulele kwintlupheko, ngoku yingcaphephe kagqirha

UKHE wasela utywala ze wazibandakanya kwiqela lemigulukudu eMthatha, elala kwindlu evuzayo kowabo – bekweyona ntlupheko engenambaliso.

Kodwa ngoku yingcaphephe kunyango lwabantwana abakhathazwa yintliziyo, kwaye ubhale nencwadi ngamahla ndenyuka wobomi bakhe.

Lowo nguGqirha Zongezile Masonwabe Makrexeni (38) waseMpindweni eMthatha.

Intlupheko akhulele kuyo uMakrexeni isukela ngethuba utata wakhe wayethengisa iparafini kwivenkile yaseMpindweni, apho wayerhola imali engonelanga ukuxhasa abantwana abahlanu.

Ngethuba wayesafunda kumabanga aphantsi, uMakrexeni wayevuka kunye nabanye abantwana bakowabo, babase umlilo phandle babeke iayini yentsimbi namanzi, emva koko bafole xa beza kuhlamba nanjengoko babesebenzisa ikom enye.

Ngenxa yokuthanda isikolo, uMakrexeni waphumelela ibanga leshumi ngo1999 ngendlela encumisayo, kodwa – ngenxa yokuba kungekho mntu omcebisayo – akazange azi ukuba uza kufundela ntoni.

Emva kokubuza kutitshala wakhe, uMakrexeni wagqiba kwelokuba ayokufuna indawo yokufunda eUnitra (eyaziwa njengeWSU ngoku) kweyoMqungu ngo2000 kodwa wafika indawo igcwele, nto leyo yambangela ukuba agqibe unyaka ka2000 engafundi.

Ngenxa yokuswela into yokwenza, uMakrexeni wazibandakanya neqela elingalunganga bephanga abantu eMthatha besela notywala. Kulo mkhwa, uMakrexeni wasinda kancinane emva kokuleqwa nabanye oonqevu kulandela ukuphanga kwisixeko saseMthatha.

Emva kokuqaphela ukuba uphila ngomngcipheko, uMakrexeni wabuyisa ingqondo waphinda wafaka isicelo sokufundela ubugqirha eUnitra.

“Ngenene ndaye ndathathwa eUnitra kweyoMqungu ngo2001, ndaqala ukwenza izifundo zobuGqirha kunzima kunjalo kuba ndandingekasifumani isibonelelo sikaNSFAS. Kwakunzima, ndinepere enye yezihlangu kwanebhulukhwe enye endandiyinikwe ngumninawa wam. Ndathi ukuze ndibone ukuba ndihlelelekile, ndabona ndiphindaphinda impahla enye evekini kuba ndiswele emva ekhaya.

“Ngenxa yentlupheko yasekhaya, ndandiye ndonqene ukugoduka ngenxa yokuba imeko yekhaya yayingakhuthazi,” utshilo uMakrexeni.

Emva kwaloo ntlupheko ngoku sele efunda eUnitra, wade wasifumana isibonelelo sikaNSFAS kunyaka wesithathu – noko imeko ayafana nakuqala.

Kule nkxwaleko yokuhleleleka, uMakrexeni uthi ithemba ebomini lakhula mhla wamenywa ngumhlobo ukuba aye ecaweni.

Emva kokugqiba izifundo zobuGqirha eUnitra, uMakrexeni waqala ukuphangela eNelson Mandela Academic Hospital eMthatha ngo2006. Into eyayisengqondweni kuye ngoku aqala ukuphangela yayinye jwi: ukutshintsha imeko yekhaya lakhe elalineflethi (enamagumbi amabini) kwanoSix Corner.

“Amazinki ayevuza. Ukuba imvula ine singekho endlini, siza kufika ibhedi imanzi toxo. Ukuqala nje kwam, ndaqonda ukuba mandakhe indlu enkulu ekhaya.”

Emva kwethutyana esebenza, uMakrexeni wangena kuqeqesho lonyango lwabantwana ukusuka ngo2010 ukuya ku2013, ze emva koko wangena kubungcaphephe bokunyanga iintliziyo zabantwana (paediatric cardiologist) ekongeza oko ngokuphumelela isidanga seeMasters nyakenye, kwaye uzidla kakhulu ngeli nyathelo kuba bane kuphela oogqirha abakweli zinga eMpuma Koloni.

“Ukuzibandakanya nabantwana eBhayi, kundibuyisele umva kubomi bam ndikhula, yiyo le nto ndigqibe kwelokuba ndibhale incwadi.”

Emva kolu hambo, uMakrexeni, osebenza kwizibhedlele iDora Nginza neProvincial eBhayi, ubhale incwadi ethi: Finding a Purpose in Life, My Journey.

Le ncwadi iyafumaneka ngokuthi ungene kwiwebhusayithi yakwaAmazon, kungenjalo uye kwikhasi likaFacebook lalo gqirha wenze i-odolo, kuba incwadi iza kuphuma kungekudala. Ikhasi lakhe likaFacebook liphantsi kwegama lakhe uZongezile Masonwabe Makrexeni.