Ukhululekile umdlali weScandal!

Kwiveki ephelileyo kuthe gqi-qhaphu iindaba zokuba amadoda ayi-17 anqakulwe avalelwa ngamatyala okushishina ngabantu ngethuba amapolisa embonzeleka kwikhaya labathengisa ngemizimba eSprings.
Phakathi kwabo bebebanjiwe bekukho umdlali weScandal! ominyaka engama-21 ubudala.
Ngokutsho kwemithombo ethembekileyo yeendaba, lo mdlali kamabonakude, nabanye abali-11 bebanjwe nabo, bakhululwe ngabotshutshiso bengabekwanga tyala.
Le ngxelo ihambisa ithi abanye abahlanu bajamelene namatyala okuthubelezisa ngabantu ngeenjongo zokushishina ngabo.
Eli qela liquka amadoda amathandathu nabasetyhini abalishumi elinanye.
Aba bahlanu kulindeleke bankolo-nkoloze eziseleni de kube ngumhla we-6 kweyeSilimela 2017.
Lo mdlali weScandal! kuthiwa nguMbulelo Ndlazilwana odlala indawo kaSicelo Ngema kulo mdlalo we-e.tv.