Ukhunjulwe umfundi owanqunqwa wafakwa etyesini

Abafundi beyunivesithi iFort Hare eMonti ngeCawa esisuka kuyo umhla wama21 emva kwemini, bangungelene kwikona yesitalato ekwafunyanwa kuyo amalungu omzimba kaNosicelo Mtebeni (23), owanqunqwa sisithandwa sakhe, nalapho bebecula amagwijo bekwaphakamise namaqweqwe alwa ubundlobongela ngakumakhosikazi.

UMtebeni, noyinzalelwane yaseMatatiele wayengumfundi kule yunivesithi esenza unyaka wakhe wokugqibela kwizifundo zoMthetho.

Ugqiba unyaka engasekho kule nyanga sikuyo yamakhosikazi.

Abafundi bathe bamenzela esi sikhumbuzo nalapho babeke iintyatyambo kule kona iFitzpatrick eQiugney, ze emva koko bayokulayita amakhandlela esikolweni.

Othethele abafundi uthi ingalo yomthetho malunga neli tyala lika Nosicelo zange ibonelise nanjengoko wafumana isigwebo esincinci umbulali. Abafundi bathi ukubhubha kukaNosicelo kwakukubi kwaye kusothusa.

UNosicelo wanqunqwa amalungu omzimba yindoda awayencumisana nayo kwaye ehlala nayo kwesi sitalato uAlutha Pasile (25) waseMdantsane.

Unobangela wokubulawa kukaNosicelo nguPasile yayisisikhwele.

IGunyabantu lezoTshutshiso, phambi kwenkundla kunyaka ophelileyo, ngethuba kuqhuba ityala likaPasile, ladiza ukuba uPasile waxelela abasemagunyeni ukuba into ebangele esi sehlo kukuba wayerhanela iqabane lakhe ukuba liyakrexeza.

Wadiza ukuba emva kokuba uNosicelo ebuye kwiiholide [emakhaya], waqaphela ukuba wenza izinto ngendlela enomahluko.

Lo mahluko wayemxela uPasile, kukuba wayeqhele ukuyicofa ifowuni kaNosicelo kodwa izinto zaye zatshintsha akabinazo iinkcukacha zokuvula ifowuni .

Ngomhla weshumi elinesithandathu kweyeThupha 2021 kulapho ingxabano yaqala khona, nalapho babezihlelele beziselela utywala kobo busuku, ngokokutsho kukaPasile. UNosicelo waye walala emva kwengxabano washiyeka uPasile ezama ukuvula ifowuni de yavuleka. UPasile wavuka wayokuthenga isixhobo kwenye yeevenkile zaseQuigney nawathi wanqunqa ngaso uNosicelo.

Intloko kaNosicelo yabhaqwa kweli gumbi labo ihleli noPasile ngethuba amapolisa efika. Wabe wona umzimba ewunyengeze ekoneni yesitalato ukwityesi.

UPasile wagwetywa yiNkundla yamaTyala eMonti iminyaka engama25 ejele.