Ukhuphe icwecwe emva kobunzima

Xa uThixo enesicwangciso sakhe ngawe uyasifezekisa, akukhathaliseki nokuba uphantsi kobuphi ubunzima. Oko kudizwe yimvumi yomculo wokholo uDumolwazi Khumalo waKwaZulu-Natal nothe wajongana nemiceli-mngeni enzima ekukhuleni kwakhe, efana nokukukhuliswa ngumama ongamzaliyo.

UKhumalo (35) ukwaphila neembumbulu ezimbini ngaphakathi emzimbeni wakhe emva kokuxhonyiswa ngaphakathi enkonzweni yabo ePitoli kwiminyaka embalwa edlulileyo.

Kobobunzima namhlanje uzenzele igama ngokwasemculweni emva kokukhupha icwecwe elithi “Akubangalula” nelithetha ngeenkxwaleko adlule kuzo. Eli cwecwe lineengoma ezilishumi.

“Xa ndisithi eli cwecwe litsho kum emanxebeni ndithetha ngobom bam nangamava ngokukhula kwam, kwikhaya endikhulele kulo ebendihlala ndisithi lelam. Zininzi izinto ezibuhlungu endiye ndadibana nazo apho umntu engenokuze akholwelwe ukuba ezozinto zenzeka emntwini. Kodwa ngokukholosa kwam ngoThixo ndilapha nakwezizinto ziye zandehlela kum iye yabasisifundo mhlambe ngendingekho kulendawo ndikuyo ngoku.” utshilo uKhumalo.

Ukanti, kwakweli cwecwe ngaphakathi kukho ingoma ethi “Bekumele ndidlule kule sisimo”.

Uthi oku kungumbulelo wakhe kuThixo kuba iingoma zakhe zomeleza nabo bajongene nobunzima abanye babo abathe bagaxeleka kwiingxaki ezinje ngezi zakhe.

UKhumalo unenkosikazi kwaye ungutata kubantwana bakhe abahlanu nomnye ongasekhoyo.

Icwecwe eli sele lifumaneka kwiivenkile zonke ezithengisa umculo kulo lonke eli loMzantsi Afrika.

abongile.ginya@inl.co.za