Ukhuselo loluntu ngundoqo kwibhulorho evulwe eLibode

Umphathiswa wezothutho nokhuseleko eMpuma Koloni uWeziwe Tikana, ecaleni komphathiswa wezothutho kuzwelonke uDipuo Peters, usodolophu waseNyandeni uMesuli Ngqondwana, ikumkani yamaMpondo aseNyandeni uNdamase Ndamase, nomphathiswa wemisebenzi yoluntu uThandiswa Marhawu ngethuba kuvulwa iLibode Interchange Bridge. Umfanekiso: Sinikelo Goqweni
Ukuvulwa kwebhulorho iLibode Interchange Bridge enqumla kwindlela uR61 idibanise ilokishi iThabo Mbeki nelali iMarhewini eLibode zinzame zikarhulumente zokuqinisekisa ngokhuseleko lwabantu ezindleleni zala mmandla. Oku kuthethwe ngumphathiswa wesebe lezothutho kuzwelonke uDipuo Peters, ngethuba evula ngokusesikweni le bhulorho. 

“Ukuvulwa kwale bhulorho kuthetha izinto eziliqela, eyokuqala kukuqinisekisa ngokhuseleko lwabantu balapha kwezilali kuquka nabafundi abahamba kwezindlela. Okwesibini kukunyusa uqoqosho lwasekuhlaleni nokuphucula iimpilo zabo, siphinde sizise uthungelwano lwenkonzo. Zonke iimoto eziya macala onke zilungiselelwe kule bhulorho nakule ndlela intsha,” Utshilo uPeters. 
 

Le bhulorho ivulwe neendlela eziziphambuka ngexabiso le mali ebalelwa kuR371 yezigidi zerandi. Lo msebenzi ungqamene nokuvalwa ngokusesikweni kwenyanga yeDwarha, eyinyanga yezothutho.

UPeters ebephelekwa ngabaphathiswa bephondo leMpuma Koloni, uThandiswa Marawu wesebe lemisebenzi yoluntu, uWeziwe Tikana wezothutho nokhuseleko, ikumkani yamaMpondo aseNyandeni uNdamase Ndamase, usodolophu waseNyandeni uMesuli Ngqondwana namanye amagosa aseburhulumenteni.

Ngokwengxelo yentloko kwisikolo samabanga aphantsi iMount Nicholas rhoqo ngonyaka bekubhubha abantwana abathathu ukuya kwisine ngethuba besiya kungenjalo bebuya kwesisikolo iMount Nicholas esikufuphi no-R61.

Umphathiswa  uMarawu uthi kulinika uchulumanco isebe lezothutho kweliphondo ukuvulwa kwale ndlela nale bhulorho kuba izoncipha iingozi zendlela, isondeze nabatyali zimali abasuka kwiindawo ezifana naseThekwini. 

Ukwathe abantu baseLibode baxhamle kumathuba emisebenzi angamakhulu amane abevuleleke ngethuba kuqhutywa lo msebenzi. 

UMbulelo Peterson we-arhente iSANRAL enikwe uxanduva lokwakha iindlela uthi ukhuseleko lwabantu zezona njongo ziphambili ekulungisweni kweendlela kweli phondo. Ukwathe bekungekho lula ukwakha le bhulorho neziphambuka ngenxa yabantu abakhe imizi kufuphi nendlela.

Usodolophu waseNyandeni uNgqondwana uthi bayavuya kukuqosheliswa kwalo msebenzi okumgangatho ophezulu. 

Uthe “Lo msebenzi uhambisana nesicwangciso sikamasipala sokuphuhlisa amaphandle. Ibhunga likamasipalalabeka phambili lonto ithi lomsebenzi uthetha lukhulu ekudibaniseni ilali yaseMarhewini nedolophu yaseLibode”

Ziliqela iindlela ezisalungiswayo 
eziphambuka kwindlela R61, neziquka indlela esingisa kwisibhedlele Isilimela eGomolo eSajonisi.