UKonza ubalula akwenzileyo

NGETHUBA amalungu e-ANC nawe EFF ephikisana ngaphandle, ngaphakathi uSodolophu uNomasikizi Konza wondlale akuchaze njengempumelelo yakhe njengosodolophu womasipala wengingqi iAmathole.

Ubalule amanzi, ugutyulo lwelindle nezinye iinkonzo ezihanjiswe ngulomasipala ngethuba lakhe.

UKonza uthe: “Kumasipala Inkonkobe ibiyi 35 271 imizi ibifudula ingenawo amanzi, kodwa ngoku iyi 471 kuphela imizi engenamanzi. ENgqushwa ibiyi 21 363 kodwa ngoku sekusele i-3023, eNxuba besine 6075, malunga ne98 yeepesente inamanzi ngoku.”

Ukwathe kumasipala iGreat Kei kushiyeke i-120 yemizi kuphela kwi-1 0272, ngelixa eMbhashe kusele imizi eyi 5 703 kweyi 60 021. Kwisithili sase Amahlathi, uKonza udize ukuba ibiyi 34 086 imizi ebingenamanzi, kodwa ngoku iyi 624 eseleyo.

“EMnquma ibiyi 69 588 imizi ebingenamanzi, kodwa ngoku sekusele imizi eyi 9 177,” uthethe watsho uKonza.

Kumba wogutyulo lwelindle obukhe watshisa ibunzi wekontrakhi uSiyenza, neyayifumene isiniki-maxabiso esixabisa iR631 sezigidi zeerandi, uKonza uthe yiR286 yezigidi zeerandi kuphela eyayisele inikezwe lo masipala, kwaye i30 491 yezindlu zangasese yayisele yakhiwe kwezo ziyi 66 000 yayilindelekile.

Uphinde wayikhusela le thenda ngelithi yadala amathuba emisebenzi kulutsha nakwiinkampani zasekuhlaleni.