Ukubaluleka kokufundwa kwencwadi

Isikolo samabanga aphantsi eTsholomnqa iSandile Primary singesinye sezikolo ezilishumi elinesithandathu ezixhamle kwiphulo labakwaMercedes Benz, apho ebonelela ngeencwadi zokufunda kwizikolo zamabanga aphantsi. Umfanekiso: BHEKI RADEBE

Ukuze kube kanti abantwana bayayonwabela incwadi yamabali, kufuneka bohlulwe babengamaqela ngamaqela xa kufundwa, oko kwakuthi kwenze babenomdla nangakumbi.

Oku kuvele eSandile Primary eTsholomnqa ngethuba uMercedes Benz-Plant eMonti, ebambisene noRally to Read, bebeyokunikezela ngezixhobo zokuphuhlisa abantwana kwesi sikolo ngempelaveki.

Ezo zixhobo zincwadi zokufunda, iilaptop, iprojektha kwakunye neebhola zokudlala.

UThobile Mchunu weRally to Read, obephuma kwiphondo laKwaZulu Natal, uthi ezi ncwadi bazizisileyo nabakwaMercedes Benz-Plant ayizezokugcinwa nokuhombisa, zezokusetyenziswa ukuze abantwana baqhelane nokufunda amabali.

Uthi ukuze incwadi uyive xa uyifunda yifundele ngaphandle kwaye uyilinganise. UMchunu uqhube wathi xa uvimba umntwana imfundo ufana nohlutha ikamva lakhe.

UMlindeli Bekelaphi olilungu leSGB eSandile Primary nowayengumfundi kaSub-A kwesi sikolo ngo1970, uthi oku kwenziwe nguMercedes-Benz Plant, kwakwenza kutsale nabanye abantwana banqwenele ukufunda eSandile njengoko inani labafundi lehla kwesi sikolo. Uthi abafundi bemka bayokufunda ezidolophini, kodwa benethemba lokuba ngoku kufike ezi zixhobo zincedisana nabafundi oku kungabatsala.

“Akukubi ukuphuma komntwana ePrimary afike eHigh School engazi nowathethwa xa kufuneka kufundiwe, ingakumbi incwadi esidlangalaleni, oku kwakuthi kuncedise kakhulu. Siyathembisa singabazali ukuba sakuncedisana nootitshala ngokuqinisekisa ukuba abantwana bayazifunda ezi ncwadi,” utshilo uBekelaphi.

Inqununu yesikolo uZwelihlangene Mfunquza uthi bebonke abafundi bakhe kwesi sikolo bayi-139.

ISandile Primary sisikolo esiqala kuGrade R ukuya kuGrade 7, kodwa benootitshala abane kuphela.

Uthi mininzi imingeni abajongene nayo kwesa sikolo efana nokunqongophala kootitshala, nto leyo yenza badibane abafundi abohlukeneyo kwigumbi elinye.

“Siyabulela nilapha kuba nizothatha abantwana bethu nibabeka kule ndawo abazali banqwenela ukuba babekuyo ngelinye ilanga. Nathi singootitshala liphupha lethu ukubabona beseyunivesithi aba bantwana befezekisa amaphupha abo” utshilo uZwelihlangene.