Ukudilika kwesakhiwo eNgcobo kusube imiphefumlo emihlanu

Isakhiwo sevenkile eNgcobo siye sadilika ngoLwesihlanu, nto leyo ikhokelele ekuswelekeni kwabantu kwanokwenzakala. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Kubhubhe abantu abahlanu emva kokudilika kwesakhiwo sevenkile eNgcobo eMpuma Koloni namhlanje ngoLwesihlanu. Abanye abahlanu abangeniswe kwisibhedlele iAll Saints eNgcobo batshintshelwe kunonophelo oluphezulu kwisibhedlele iNelson Mandela Academic eMthatha.

Abonzakeleyo bonzakele ngeendlela ezahlukeneyo ezifana nomonzakalo womqolo, umonzakalo entloko, kwanokophuka komlenze, ukubalula umonzakalo embalwa, ngokwengxelo yeSebe lezeMpilo eMpuma Koloni.

Isithethi soMphathiswa wesebe lezeMpilo eMpuma Koloni, uMkhululi Ndamase uthi, emva kweeyure ezintandathu kufunwa abantu kwintlekele yaseNgcobo, sele ligqityiwe iphulo lokukhangela nokuhlangula.

Isakhiwo sevenkile eNgcobo siye sadilika ngoLwesihlanu, nto leyo ikhokelele ekuswelekeni kwabantu kwanokwenzakala. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Abasebenzi beenkonzo zonyango olungxamisekileyo kunye nabanye abasebenzi bohlangulo baye balunyukiswa malunga nesakhiwo sevenkile esidilikileyo phambi kwentsimbi yokuqala namhlanje emva kwemini kwaye basebenze de ngentsimbi yesithandathu ngokuhlwa bekhangela abantu, utshilo uNdamase.

Abantu abasibhozo baye banyangwa bakhululwa ngelixa ababini besafumana unyango kwisibhedlele iAll Saints.

UMphathiswa weSebe lezeMpilo eMpuma Koloni, uNomakhosazana Meth uthumele amazwi ovelwano kwiintsapho zababhubhileyo.

Isakhiwo sevenkile eNgcobo siye sadilika ngoLwesihlanu, nto leyo ikhokelele ekuswelekeni kwabantu kwanokwenzakala. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

“Lusuku olubuhlungu kubantu baseNgcobo, Chris Hani naseMpuma Koloni. Sithi tutwini kwiintsapho nezalamane zabo bathe baphulukana nobomi babo kule ntlekele. Yanga imiphefumlo yabo ingaphumla ngoxolo.

“Sifuna ukubulela abasebenzi bethu be-EMS kunye nabanye abaphenduli bokuqala ngomsebenzi wabo omkhulu wokukhangela abantu kunye nokuqinisekisa ukuba ubomi obuninzi busindisiwe. Ngaphandle kwemizamo yabo, abantu abaninzi ngebebhubhile,” utshilo.

Esi sehlo saseNgcobo senzeke kwiintsuku emva kokudilika kwesakhiwo saseGeorge eNtshona Koloni ngoMvulo esisube imiphefumlo elishumi elinesibini ukuza kuthi ga ngoku.