Ukufunda iindaba yayiliphupha likaPhindie

Phindie Ndamase

Umfundi weendaba kwiTruFM nowaqala ukusebenza kwisikhululo esincinane eBhayi, uzityand’igila kuPamela Blaai – omngcambazise ngohambo lwakhe kwezosasazo.

PB: Ngamafutshane, khawuzazise kubafundi beI’solezwe.

PN: Igama lam ndinguPhindie Ndamase, umama wabantwana abasixhenxe nenkitha yabakwaMoya. Ndazalelwa eBhayi kwilokishi yaseZwide.

Ndafunda izifundo zosasazo eMSC College kanti amabanga aphantsi ndawafunda eAll Saints naseSitiyeni Primary. Ndingomnye wabasasazi bokuqala kwiNkqubela FM phambi kokuqeshwa yiBay FM neCKI FM (TruFM) ngo2006. Ndizithandela iintsapho zam zombini: ubomi bobuKrestu, ifuthe lothando nentsebenziswano kwabo ndiphilisana nabo.

PB: Ekukhuleni kwakho, ubungumntu onjani?

PN: Yho! Kuxhomekeka ukuba uthetha nabani ke xa ubuza lo mbuzo, hahaha!

Ekhaya bangathi wayengumntwana ondwebe ngendlela eyayixakile. Kanti esikolweni, ingakumbi kumabanga asezantsi, wayengula mntwana ungasokuze ukhawuleze ukumqaphela. Omnye angathi eHigh School wayesele eqapheleka nokwana, nokwakundweba kwaziwayo ekhaya kumana ukuvela pha naphaya.

PB: Iinkumbulo ezimnandi ngokukhula kwakho?

PN: Ziimpelaveki kwamakhulu wam uMaChisana ongasekhoyo. Umakhulu wayeyindlezane; wonke umntu ohlwelweyo nove kushushu ngokwaneleyo kwakhe wayengowamkelekileyo. Emnandi ke yeyokuba wonke endimaziyo waba negalelo elakhayo emzini wakhe, nelandisayo kuthando esakhuliswa ngalo singabazukulwana bakhe.

PB: Ukhule unqwenela ukuba yintoni xa umdala?

PN: Ndikhule ndinqwenela ukufunda iindaba zesiXhosa. Nangona kunjalo, bendikwanqwenela nokuba yiPsychologist.

PB: Wangena njani ezindabeni?

PN: Okokuqala ibe kukuvala iindlebe kwinto yonke engenanto yakwenza okanye igalelo kwiphupha ebe ndinalo kwanokubambelela kwisandla soMdali wam. Ndithembe izithunywa zakhe ezivumileyo ukuncedisana nam ekuzalisekiseni iphupha lam. Ndithetha ngolu hlobo kuba andisakhumbuli ncam! Kaloku xa ubani esentlango, enxaniwe futhi elambe kakhulu – kunzima ukuba igqondo inqakule konke. Ndingabe ndiyakuxokisa ukuba ndithi kungenxa yendlela ethile.

PB: Ngoobani ababe nefuthe kumntu onguye ngoku?

PN: Owokuqala yaba nguSis’Thandi Mesatywa. Wayefunda iindaba zesiXhosa ngexesha likaTV1 (SABC1). Ukuba andiphazami, uSis’Noxolo Grootboom wangena endaweni yakhe kwiindaba zesiXhosa. Abona bantu abandibumbileyo ukuze ndibe ngulo nondaba ndinguye ngabagxeki bam abakhulu nabanenkathalo. Uninzi lwabo ikwangoogxa bam.

PB: Zintoni ozithandayo ngomsebenzi wakho?

PN: Kukuvuleka kwengqondo kabani rhoqo kusisa ngenxa yeziganeko ezahlukeneyo ubani azibona eqhagamshela kuzo ngenxa yawo. Ukusebenzisana nokwakhana nabantu abanjongo inye. Iingxoxo ezisekelwe kwizimvo ezahlukeneyo ngokwamabakala ohlukileyo obomi bethu nentlonipho.

PB: Xa ungasebenzi, ulichitha njani ixesha lakho?

PN: Ubukhulu becala ndibasekhaya nosapho lwam. Ukuba akunjalo, ndisenkonzweni okanye ndizonwabele ndaweni ithile nabahlobo bam.

PB: Uyakuthanda ukupheka, kokuphi ukutya okuthandayo?

PN: Kukutya kwaselwandle (ingas’ke ndibenemali eninzi ndikutye rhoqo!) nokuphi na endingazange ndakutya okuphekwe ziincutshe.

PB: Ngowuphi umculo othandwa nguPhindie?

PN: Ngumculo wegospile waphesheya nowezothando.

PB: Yeyiphi eyona mvumi oyithandayo eMzantsi Afrika?

PN: Wonke umntu ondaziyo uyazi ukuba ndiyazifela ngeJoyous Celebration – kodwa kuluhlu lwamacwecwe endinawo ndingabalula umlawuli womculo wayo uMnqobi Nxumalo, uVeliswa Skeyi noPhinda Mtya.

PB: Njengomntu othanda ukufunda, yeyiphi incwadi oyifundayo ngoku?

PN: “Buzani kuBawo”, ibhalwe nguW.K. Tamsanqa.

PB: Izinto ziyenzeka ingakumbi impathombi kubantu ababhinqileyo. Luthini olwakho uluvo?

PN: Kuyadakumbisa ukuva ngokubulawa kwabasetyhini ngabathandana okanye abazalana nabo.

PB: Ingapheliswa njani impathogadalala?

PN: Ndingavuya kakhulu ukuba singathi sisisizwe sixhase naliphi na iphulo elimemelela ukukhuselwa kwabasetyhini nokuba thina kuqala singamanina sikhuselane, singonzakalisani ngeentetha nezenzo ezonyelisanayo.

PB: Iingcebiso ebantwaneni abasakhulayo abangamantombazana?

PN: Njengomama wamantombazana amahlanu, ndingathi kumntwana oyintombazana kumele asondele kakhulu kubazali bakhe okanye nabani na osisizalwane esikhathalayo nesinyanisekileyo okanye utitshalakazi. Makakhuthaze iingxoxo ezakhayo kwiindibano nabahlobo bakhe ukuze nabo babenokusondela nemibuzo kwababo abazali ngezinto abangaziqondiyo. Amantombazana mawafunde ukukhuselana nxazonke ingakumbi isidima sawo.