Ukugxothwa esikolweni kumenze umbhali

Mathabo Tlali

Kwisithuba seminyaka emithandathu eyadlulayo, uMathabo Tlali, wathi waphuma phakathi kwizifundo zakhe eRhodes University kwaye waphelelwa lithemba emva kokutshona kabini izifundo zeBA kwiSociology neDrama kunyaka wokugqibela.

Waye wagxothwa kweli ziko kodwa ngoku ubuyele, emva kokukhuthazwa ngumhlobokazi wakhe, uSihle Ntshokweni, nabhale naye incwadi esandula kupapashwa nesihloko sithi, Wanda.

UTlali ozinze eQonce wafunyanwa luxinizelelo lwengqondo emva kokuba egxothwe eRhodes University, waze uNtshokweni wamkhuthaza ukuba babhale kunye incwadi yamabali abantwana.

Le ncwadi ishicilelwe yiJacana Media, njengenxalenye yokhuphiswano lwesibhalo. Incwadi le inamaphepha angamashumi amabini anesithoba, kwaye ibalisa ngoWanda, umfundi wamabanga aphantsi, owayegezelwa ekwasisigculelo soontanga bakhe ngenxa yohlobo lweenwele zakhe.

Oku kwaqhubeka de umakhulu wale ntwazana wayifundisa ukuqhina iinwele zayo, emva koko yaba nokuzithemba. UTlali uthi bathatha usuku olunye ukubhala le ncwadi kuba amava aqulethwe kuyo ngawabo ngethuba befunda eKingsridge High School eQonce.

“Le ncwadi ithetha ngezinto ebezisenzeka kuthi sisengabantwana kodwa into esiyenzileyo ngoku kukuyibalisa ngeliso lomntwana ukuze ibonwe ngabasakhulayo. Asigxeki sikolo kodwa sivakalisa ilizwi ngokunxamnye nefuthe lobukoloniyali ezikolweni.

“Sifunde kwesona sikolo besiphambili kodwa bezikhona izinto ebekubonakala ukuba zifuna sishiye ubuntu bethu ngasemva ukuze samkeleke. Qaphela umba wolwimi kuqala, asikwazi nokuthetha isiXhosa singakhange sifake igama lesiNgesi, ulwazi lwakho nendlela oqonda ngayo izinto isekelezelwe kulwimi lwesiNgesi. Ndineminyaka engama29 ngoku kodwa zange ndaba nalo iphupha lesiXhosa. Indlela endibalisa ngayo nendicinga ngayo isisiNgesi kwaye lo nto iyandikhathaza kakhulu,” uTlali utshilo.

“Yonke le meko ibonisa indlela esikhuliswe ngayo, kwaye ndicinga ukuba xa izinyanya zethu zinokuthi zifike namhlanje kunganzima ukuba ndibe nencoko nazo. Kodwa xa kunokufika ezikaJan Van Riebeeck ndingakwazi ukuthetha nazo ngephupha. Ngale ncwadi ndizama ukuvala loo msantsa.”

Xa uNtshokweni ecebisa ukuba abhale incwadi, uTlali waqokelela izimvo zakhe ngokukhawuleza wamthumelela ngoWhatsApp.

“USihle waphendula endixelela ngokhuphiswano lwesibhalo endikhuthaza ukuba ndilungenele. Ukundithemba kwakhe kwabangela ukuba ndivume,” utshilo uTlali. Emva kweenyanga ezimbini bafumene umnxeba osuka kumpapashi besaziswa ukuba incwadi yabo yenza kakuhle.

“Esikuphumeze ngale ncwadi kungaphaya kwamaphupha ethu kuba le ncwadi ithetha kanye izinto abazali nabantwana abaxoxa ngazo mihla le. Okundivuyisa ngamandla yindlela izikolo eziyithakazelela ngayo le ncwadi,” uTlali uqukumbele ngelitshoyo.

Isebe leMfundo, iMidlalo neNkcubeko eMpuma Koloni libonakalise umdla ngokuthi lisingathe ukwaziswa ngokusesikweni kwale ncwadi kutshanje.