Ukuhlukunyezwa nokuphatheka gadalala kumakhaya ngumkhuba osichaphazela sonke

Ndithe xa ndiphosa iliso kumabonakude, ndabona iingxelo ezintathu ngokulandelelana zingqamene nokuhlukunyezwa nempatho gadalala kumakhaya.

Xa ndimamela unomathotholo kuxoxwa le ngxaki, ukuhlukunyezwa liqabane lakho kwenzeka nakubani na, akukhethi bala lamntu. Oku kuvuse umnyele othi #AmadodaZiinkunkuma nothe wanefuthe eliphezulu kwiziko lonxibelelwano uTwitter.

Ngokwenkcukacha-manani ze-South Africa Demographic and Health Survey (SADHS), malunga nama 13,000 amakhaya athe anika ingxelo ezibonakalisa ukuba amabhinqa amabini kwalishumi ayahlukunyezwa ngamaqabane awo.

Ngoko ndiyazibuza ukuba kuyoze kube nini phambi kokuba thina siluluntu sithathele amanyathelo aqatha ukulwa le ngxubakaxaka esuba imiphefumlo kumathuba amaninzi.

Ukuhlukumezeka emakhayeni kwenzeka naphi na oko kuquka abamelwane kunye noluntu. Kuyingxaki kwizithandani ezincinci nezindala, kumahlwempu nakwabo bazizityebi, ezilalini nasezidolophini. Kuyafana.

Umkhuba ombi ngulo wokuba oku kuhlukunyezwa kungachazwa emapoliseni ngabo baphethe kakubi. Umzekelo: Uthini xa umhlobo wakho ekuthumelela ifoto apho antlithwe ubuso elandelisa ngembalelwano ethi “Ndiyahamba apha” uyakhathazeka ngokuva ezo ndaba zibuhlungu noxa ukonwabela ukuba esithi uyahamba kulo ndlu.

Ke wenzeni xa ubona ukuba umhlobo wakho akahambanga njengoko ebethembisile? Ubudanile ze wabonisa inkathalo enjani ngakuye xa ungakhange unike ingxelo kumapolisa ngokwenzekela umhlobo wakho, ingaba awuxeli ngoba ungafuni kumphoxa njengomhlobo wakho, okanye ucingela abantwana anabo nale ndoda imhlukumezayo?

Kwakhona, wenza njani xa ekuhlukumeza ngeentetho zakhe engekade akubethe? Ingaba ucinga zonke iintlobo zokuhlukunyezwa ziyalingana kwaye wenze ubugwenxa ngokuyekela izinto de zifikele kwelinye inqanaba ungazange uchazele abo banokunceda?

Ukuhlukunyezwa emakhaya kujongela phantsi ilungelo lobuntu- ukuziva ukhuselekile njengomntu kwikhaya lakho. Kwaye le tyhefu yokuhlukumeza iyingxaki esibona abasetyhini nabantwana bejongene nayo mihla le.

Akonwabisi ukubona amalungelo abantu basetyhini nabantwana enyhashelwa phantsi. Kufanelekile ukuba sibambane sinqobe ukubethwa nokuhlukunyezwa okungumkhuba esiwubona ukhula ntsuku zonke.

Nceda ukuphelisa ukuhlukunyezwa nokuphathwa gadalala emakhaya. Thetha. Thetha, kwaye wenze utshintsho ngokulwa lo mkhuba.

Kuyinene, ukuhlukunyezwa emakhaya kusichaphazela sonke. Eli lithuba lokuba sibe yimbumba silwe lo mkhuba, naku esinokwenza:

Kumele sithethe ngale ngxaki ekuhlaleni kwaye singoyiki ukubanqanda abo esibabona behlukumeza amaqabane wabo. Kwaye, kufuneka siqinisekise ukuba siyabaxhasa abo bahlukunyezwayo khona ukuze sibafundise ngendlela zokuphuma kubuhlobo obuzisa iinyembezi kwiimpilo zabo.

Ndiyazi abanye bayayifihla into yokuba bayahlukunyezwa, kodwa kumele sihlale siphose iliso kwabo siphangela nabo, kwiintsapho zethu kunye nakubantu bokuhlala, ngelinge lokubaxhasa balwe lo mkhuba xa bechaphazeleka.

Eyona mpendulo ngokuhlukunyezwa emakhaya ivela kwimfundo, oko kuchaza ukuthi iimpawu zokuphatheka kakubi ukhawuleze uzibone kwaye uzame iindlela zokuzikhupha kulo mntu ukuhlukumezayo.

Amabhinqa asola ukuba asengozini, kufanelekile athembe indlela aziva ngayo kwaye andwebele ukuziqelelanisa nalo mntu.

Xelela amanye amabhinqa ngoloyiko lwakho okanye utsalele umnxeba amaziko anceda ukuhlangula amabhinqa ahlukunyezwayo. Ngelinye ithuba ukuthetha kuyanceda kuba omnye umntu uzokwazi ukuchazela amapolisa ngento ekwenzekelayo endlini.

Iintsapho nabahlobo kumele ziqinisekise ukuba ziyalilisana nalowo uhlukunyezwayo kwaye bamqinisekise ukuba uphephile xa enabo. Kwaye kumele bakwazi ukumnika iingcebiso. Kwelinye icala, kumele nalowo uhlukumezayo afunelwe uncedo.

Ngoko, ngumsebenzi ukunceda amaxhoba ango. Bonisa inkathalo nenkxaso. Kwaye kubalulekile sibamele ekuhlaleni, kumaphondo nakwilizwe jikelele.

Kubantu bokuhlala, oku kuxela ukuba kumele sisebenzisana namapolisa kunye nabo banokwazi ukusinceda. Xa sibambisene sonke ukutshintsha lo mkhuba, singafumana iingingqi apho kungekho bantu abahlukunyezwayo.

Imphatho gadalala nokuhlukunyezwa emakhaya kusichaphazela sonke, masime sonke silwe lo mkhuba.

– uPhumulo Masualle Yinkulumbuso yePhondo leMpuma Kapa. Uyafumaneka kwiqonga lonxibelelwano uTwitter @EC_Premier.