Ukukhanya ekupheleni kwetonela kumfundi waseFort Hare

UMbuso Khoza umfundi weBCom kunyaka wokugqibela kwiYunivesithi yaseFort Hare ofumana uncedo emva kokubethwa ngoonogada bale yunivesithi kwividiyo eyasasazwa kumakhasi onxibelelwano. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

UMbuso Khoza (29) ngumfundi weYunivesithi yaseFort Hare owenza unyaka wokugqibela kwiBCom nozikhotha amanxeba kungoku nje emva kokusasazeka kwevidiyo yakhe kumakhasi onxibelelwano ebethwa ngoonogada beyunivesithi. Kwezi vidiyo, uMbuso uyabethwa ngelixa indawo athengisa kuyo ishatyalaliswa, nokutya kwakhe kuthe saa. Uthengisa iitships kunye noonkqiyoyo ukuze axhase izifundo zakhe kwaye azixhase yena nosapho lwakhe oluhlala KwaZulu-Natal.

UKhoza uthi ebethengisa ekhampasini ngethuba eqala ishishini lakhe ngo2020 engumfundi owenza unyaka wokuqala. Ngaphandle kokuphazamiseka kweshishini lakhe yikhorona, wakwazi ukuphinda aliqalise, ngeli xesha ngokuthengisa kwigumbi lakhe kwindawo yokuhlala abafundi. Uthi oonogada babone abafundi befole ngaphandle kwegumbi lakhe bethenga ukutya kwakhe, yaye akazange avunyelwe ukuba ashishine.

“Ndaxelelwa ukuba akuvumelekanga ukuthengisa. Babesoxutha isitokhwe sam, kwaye ngenxa ndandithembele kwishishini lam ukuze ndifumane imali, ndandithatha ikhefu ngaphambi kokuba ndiqalise ishishini lam. Ndandikwazi ukuthumela imali ekhaya ndibhatale nezinto.

“Kunyaka ophelileyo bekunzima kuba ndabona ukuba abafuni ndiqhube ngaphakathi ekhampasini, kwaye ngelo xesha ishishini lam lalitsale abathengi abatsha abaninzi. Kwakhona, ndakwazi ukwandisa imenyu ndongeza iibhega. Ndiqaphele ukuba izinto ziya zisiba mbi koonogada, ndiye ndakhetha ukuphuma ekhampasini kulo nyaka,” ucacise watsho.

UKhoza uthi walifudusela ishishini lakhe ngaphaya kwemida yale yunivesithi waza wafumana umbane kumakhaya akufuphi nesikolo ukuze aqhube, kodwa oonogada bamkhupha ngenkani besithi izindlu zezesikolo. Wazakhela indawo ecaleni kwendlela waze waseka ivenkile yakhe ukuze aqhubeke neshishini lakhe logama oonogada beqhubeka nokumngcungcuthekisa.

“Oonogada bandazisa ukuba iyunivesithi ingumnini womhlaba apho ndiqhubela khona ishishini lam kuquka nendlela. Kwakhona, ndanikwa umyalelo wokuba ndifuduke, ngoko ndazibuza ukuba ndifanele ndiye phi. Banyanzelisa ukuba yimiyalelo yabaphathi ukuba ndiyeke ukuthengisa,” utshilo.

Uthi ngoMgqibelo, umhla we18 kweyoMdumba, oonogada beza kwindawo athengisa kuyo bephethe iibhotile zamanzi baze bonakalisa, begalela ukutya amanzi, noko kutya kuthe saa phantsi. UKhoza ubuyele eMargate, KwaZulu-Natal, nalapho athe waphumla emva kokuziva oyisiwe.

Uthe xa ethatha ikhefu, iividiyo zakhe zaqala ukuduma, kwaye abafundi beYunivesithi yaseFort Hare bade baququzelela uqhankqalazo befuna abuyiswe kuba engazange akwazi ukubhalisa ngenxa yemali awayeyityala le yunivesithi.

Bathe abantu bakwazi ngevidiyo yakhe nebali lakhe, baqalisa ukunikela kuye. Wakwazi ukubhalisela unyaka wakhe wokugqibela ngokusebenzisa imali awayeyinikwe ngabantu ukuze imncede aqalise ishishini lakhe nokuhlawula ityala lakhe alityala iyunivesithi.

Ufumene uncedo kumasipala wengingqi iRaymond Mhlaba ngokufumana isiza apho akhe khona intente yakhe kwaye uqhubela ishishini lakhe phambi kweKwantu Mall eDikeni. Okwangoku uncediswa ngabantu abathathu. Iividiyo zimncedile ekufumaneni uncedo.

Ishishini likaMbuso Khoza kumhlaba awunikwe nguMasipala waseRaymond Mhlaba ngaphandle nje kweKwantu Mall. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

“Ndaziva ndilusizi; bekungemnandanga khange ndizijonge iividiyo kuba bendilila. Ukuzithemba kwam kwachaphazeleka,” uye wavuma.

Uthi akakabinayo indawo yokuhlala kwaye okwangoku uhlala nabahlobo. Kwindawo yokuhlala yabafundi, unengxaki yokufumana igumbi.

UMbuso Khoza ngaphakathi kwentente yakhe apho athengisela abantu ngaphandle kweKwantu Mall. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

“Iyunivesithi ayikhange inxibelelane nam. Ndinayo nento efuna ukuyorenta indawo ngaphandle kwekhampasi kuba oonogada basandilwa,” udize ngelitshoyo. Uthi uye wavula ityala lokubetha koonogada abahlanu ababemhlasele.

Ubulela wonke umntu othe wamxhasa ukuza kuthi ga ngoku. Uthi imozulu embi iyalichaphazela ishishini kuba intente yakhe ayikhuselekanga. Nabani na onqwenela ukunikela kuMbuso Khoza angakwenza oko ngokwenza idipozithi kwiakhawunti yakhe yakwaCapitec, ethi: 1547818636.