Ukukhumbula uMandela

Ekuqaleni kwale veki sibukele amalungu endlu yowiso-mthetho egunyazisa utshintsho kwiCandelo 25 lomgaqo-siseko weli. Eli Candelo 25 libalula amalungelo omhlaba okanye izakhiwo.

Lilonke, umhlaba uza kubuya. Njani? Nini? Sakuhlala silindile.

Ukuba ungumntu onomdla kwezi zinto siqinisekile ukuba ubukhe wadibana namalungu ePalamente ebebetyelela amaphondo eli, kwezi nyanga zidlulileyo, ngelithi bazokuva izimvo zabahlali ngomba womhlaba.

Kuwo onke amaphondo kuye kwakho iyantlukwano phakathi kwabemi beli abamhlophe nabo bantsundu. Ucalucalulo lucace gca.

Abamhlophe bebeme ngazwilinye besithi bayangcungcuthekiswa ngezi nguqu kwaye umhlaba abakuwo ngoku ngowabo. Abantsundu bona nabo bephakama besithi umhlaba ngowethu, woxuthwa kookhokho bethu, kwaye mawubuye.

Kuyo yonke le nto kucace mhlophe ukuba asikafiki ncam kwilizwe elalinqwenelwa ngutata uNelson Mandela. Sisekude. Phofu asazi nokuba iyakuze ibekhona na lo manyano nokulingana phakathi kwabantsundu nabo bamhlophe.

NgoLwesithathu, 5 eyoMnga, besiqaphela iminyaka emihlanu walishiyayo eli uMadiba. Usuku luqale ngohambo lwesikhumbuzo eQunu ngenj’ ixukuxa. Emva koko kwayiwa kwiNelson Mandela Muziyam eMthatha nalapho iNkulumbuso yeMpuma Koloni, uPhumulo Masualle, neBambela Kumkani labaThembu, uAzenathi Dalindyebo, bathethe kamnandi ngobomi bukaMandela kunye neminqweno yakhe.

Bathethe ngomntu owayenobuntu, onoxolo nowayekhuthaza umanyano. Kwavalwa ngelithi bekumele ukuba sisonke sizama ukuphila njengoMadiba.

Phi ke kusagquba intswela-ngqesho nabantu bakuthi besantyumpantyumpeka kwindlala kweli?

Umntu olambileyo simlindela njani ukuba abe nesisa okanye acingele abanye abantu kuqala?

Phambi kokuba abantu balandele umkhondo kaMadiba ngekhe siqinise kwicala lokuqinisekisa ukuba umhlaba uyabuya kwaye nendlala ipheliswa nya kweli (ngokukhuthaza ezolimo nezoshishini ngamandla). Asikwazi ukusuke sibe ngooMandela kungekho kuhle.