Ukukhumbula umhla wokuzalwa kaMandela

Umhla we-18 kweyeKhala uyakuhlala ulusuku olukhulu kwimbali yaseMzantsi Afrika. Lusuku lokuzalwa nokukhumbula uBawo uNelson Rholihlahla Mandela. Izolo kuvulwe ngokusesikweni imuyiziyam ebonisa ngobomi bukaMandela eMthatha. USinikelo Goqweni ebelapho kwisakhiwo seBhunga, kwaye uyanaba kweli lanamhlanje. Singalibali ukuba kukho nela ziko lime eQunu, kuphinde kubekho nomzi kaMandela kwaphaya eQunu. Zonke ezi ndawo sinethemba lokuba zakuphuhlisa ezokhenketho kweli phondo lethu.

Kodwa kufuneka sime sizibuze ukuba ingaba uMandela kuthi ligama lokuphuhlisa ezokhenkethona, okanye sijonge ukuzuza ntoni ngembali yakhe.

Izolo siniphathele ingxelo ngobume bengcwaba likaMadiba, emva kweminyaka emithathu wabekwa kwikhaya lakhe lokugqibela akukabikho litye okanye indawo yesikhumbuzo kufuphi. Kukwakho nengxwabangxwaba yomntu ongumnikazi walo mzi; ingaba nguWinnie Mandela okanye nguGraca Machel?

AbesiNtu basathi umzi ngokaWinnie. Kusaphikiswana kwaye njengokuba kuphikiswana ixesha alimanga ndawonye, liyahamba. Kwelethu, eyona ndawo ibalulekileyo nekumele ukuba ivulelwe uwonkewonke ngula mzi waseQunu. Mhlawumbi isisombululo seli lifa ingakokokuba baphume bonke kwenziwe imuyizam.

Ingcwaba lakhiwe nalo libe yenye indawo yeendwendwe. Ekugqibeleni uMandela ngowethu nathi. Njengokuba kungade kubekho ntshukumo kumzi waseQunu nangengcwaba likaMadiba singazibeka emngciphekweni wokuba abantu baphelelwe ngumdla. Kwaye ukuba siyaqwalasela kakuhle, ngobani kanye kanye abaya kula maziko ezikhumbuzo zikaMandela?

Uyakufumanisa ukuba ngabantwana besikolo nabantu abatyelela iphondo laseMpuma Koloni. Thina bantu abahlala apha ephondweni asiyi kakhulu. Mhlawumbi naleyo yinto efuna ukuqwalaselwa? Ngaphezu kwenzuzo yangaphandle ingaba thina sizuza ntoni ngezi zakhiwo zisikhumbuza ngoMandela?