UKulturiko womeleza abadandathekileyo ngomculo wakhe

Nkcubeko KulTuriko Sirunu

Inzalelwane yakuKomani ezenzela igama emculweni uNkcubeko Sirunu nowaziwa ngelikaKulturiko eqongeni, uthi ukhule ilizwi engenalo nangona nje umculo ibiyeyona nto acinga ukuba inokutsala umdla woluntu kwaye amameleke.

UKulturiko ukutsho kanye oku xa ebhiyozela icwecwe lakhe elitsha elithi Riko.

Uthi ukholwa kukubalisa amava akhe ngobom bakhe ngokuthi acule.

Uthi kuninzi athe wadlula kuko okubuhlungu ekukhuleni kwakhe nasebomini, kwaye ngokwenza oku, luhlobo afuna ukomeleza ngalo abanye abantu ngobomi ekubeni bangapheli themba.

UKulturiko uqale ukungena emculweni ngo2007 ngethuba ekunye noogxa bakhe abathathu uMr H, Menzo kwakunye noKay – besungule iqela lekwaito abalibiza ukuba yiHM Squared.

Eli qela yaba lelokuqala kumaqela asekuhlaleni ukuthatha inxaxheba kumnyhadala womculo waseMonti obizwa ngokuba yiEast London Carnival, kwaye belisele livula amaqonga kwiminyhadala emikhulu yaseMonti.

Le mvumi yehip-hop ithi ifuna ukohluka kwezinye iimvumi. “Ndifuna ukohluka kakhulu ngomculo wam kuba ihip-hop inako ukufana ngohlobo esenza ngalo mvanje. Umculo wam wohlukile kwaye nabani na ongengomntu wehip-hop unokuwumamela,” utshilo uKulturiko.

Ubulele umsebenzi kaAsanda Mabengwana weAsanda Empires, nathi uphuhliswe kakhulu nguye emculweni de abe kanti ukhupha eli cwecwe lakhe lithi Riko.