Ukulungisa Ezemfundo

Kukho into apha ephazamisa kakhulu ngezemfundo, ingakumbi eMpuma Koloni. Lo nto yinto yokuba banqabile ootitshala abasebatsha ngokweminyaka kwizikolo zabantu abantsundu. Ingakumbi ezilalini.

Eyesibini into exhalabisayo ngumba wokuba ubuchwepheshe banamhlanje abukafikeleli ncam kwizikolo zabantu bakuthi.

Uyakukhumbula pha eRhawutini, uMnu Panyaza Lesufi eqhayisa ngokusa iiTablets kwizikolo ezithile. Kungentsuku zatywala, kwavakala ukuba ziyabiwa okanye zibeka ubomi babantwana emngciphekweni wokuba ngamaxhoba okuphakwa xa begoduka.

Makhe sibuyele kwakhona kula mba wokuqala weetitshala eziselula. Uyakufumanisa ukuba, ezo zibufundelayo ubutitshala ziye ziyokuhlohla kwizikolo ezazisakufudula zisaziwa njengeeModel C, ezidolophini. Nto ethetha ukuba uninzi lwezikolo zabantu bakuthi zishiyeka nabahlohli abadala (abangapha kwama-30 ngokweminyaka). Akho nto ibheke ecaleni ke ngokuba nabahlohli abadala.

Apho iye iphasalake khona kuxa sifika kwimiba yeteknoloji okanye ubuchwepheshe obu banamhlanje. Uyakufumanisa ukuba aba badala baye bathi “hayi, andinokufundisa ngezi zinto mna, ndimdala!” okanye “aba bantwana bazazi bhetele kunathi ezi zinto, bazakusogqitha basigezele!” okanye “yhu, zizakubiwa ezi zinto!” nezinye ke izizathu esingazidwelisa apha de kuyokutshona ilanga.

Okokuqala kufuneka siqaphele ukuba siphila kwizwe elitshintshe kakhulu; umntu uyakwazi ukufumana iincwadi zesikolo kwiiTablets ngoku – ezi zikwikharityulam kanye kanye. Kwaye nexabiso lazo liphantsi lee kunencwadi eshicilelweyo.

Nto ethetha ukuba kungathathwa le ndlela yeeTablets nokufundisa kumnatha wonxibelelwano asinakuphinde sive kusithiwa “iincwadi azikafiki!” Kumba wokhuseleko kwakufuneka izikolo zicacisele abahlali, abazali nabantwana ngokubaluleka kobu buchwepheshe ukuze zinakekelwe ezi Tablets.

Siyawabona amagosa karhulumente, afana nooStella Ndabeni-Abrahams bemanxadanxada bemane beyokunikezela ngeeTablets neekhompyutha. Kufuneka baze nabo nootitshala abaselula ngoku. Ezi zinto zihambiselane lula. Okanye ootitshala abadala balwamkele olu tshintsho, bangene kwinkqubo, bazidudule ngokwabo ezi zinto.