UKumkani Buyelekhaya Dalindyebo ucele umtshato ngaphandle kwelobola

IKumkani yabaThembu uBuyelekhaya Zwelibanzi Dalindyebo nenkosikazi yakhe uKumkanikazi uKhazeka Nolubabalo Mcinga Dalindyebo. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

IKumkanikazi yabaThembu uKhazeka Nolubabalo Mcinga Dalindyebo ukhuphe ingxelo malunga nokutshata kwakhe neKumkani yabaThembu uBuyelekhaya Zwelibanzi Dalindyebo.

Kudizwa ukuba le Kumkani yabaThembu yathatha indlela engaqhelekanga yaze yacela umtshato ngaphandle kwelobola ngenyanga yeThupha kulo nyaka. Oku kwenzeke nangona ezinikele kumasiko nezithethe zobukumkani babaThembu, ngokwengxelo yeofisi yonxibelelwano kaKumkanikazi.

“Esaphula isiko lelobola ekudala likho, wayekholelwa ukuba esi sithethe sasichasene nokuzinikela kwakhe kuKrestu nokulandela imiyalelo Yakhe.

“Ngomnqweno wokukhulula ubukhosi kumakhamandela elobola, nto leyo esoloko ingawavumeli amadoda angathathi ntweni ukuba afumane abantu abazobatshata, iKumkani yazama ukumisela umzekelo omtsha womtshato,” itshilo ingxelo.

Kuthiwa usapho lwasebukhosini Amangxongo luyasixhasa kwaye siyavumelana nesi sigqibo. Le ngxelo iqhuba ithi emva kwesigqibo sakhe, uKumkani Dalindyebo uye waya kuKumkanikazi uKhazeka wathetha naye malunga nokholo lwakhe olungagungqiyo.

IKumkani yabaThembu uBuyelekhaya Zwelibanzi Dalindyebo nenkosikazi yakhe uKumkanikazi uKhazeka Nolubabalo Mcinga Dalindyebo. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

UKumkani Dalindyebo wamxelela uKumkanikazi ukuba wayethandazele umfazi othanda uThixo, umntu ofana naye, ukuba eme ecaleni kwakhe njengomfazi wakhe. Echukunyiswe zizithembiso zakhe kunye nombono wabo ofanayo wokukhonza iNkosi kunye, uKumkanikazi wasamkela isicelo sakhe somtshato, itsho ingxelo.

“Kubaluleke kakhulu ukugxininisa ukuba uKumkanikazi wasamkela isicelo sikaKumkani kwaye wangena kulo mtshato ungcwele ngenxa yezenzo ezenziwa yiKumkani.

“Ngokukodwa, waphenjelelwa kukuzinikela kwakhe ekwakheni isiseko sobuKrestu somanyano lwabo, esenza uYesu Krestu abe ngundoqo wobomi babo. Ngaphandle kokuqinisekiswa ngesikhundla sakhe njengenkosikazi yakhe kunye nokufudukela kwabo eBumbane, ngengakhange enze zigqibo zifanayo okanye ayamkele indima ayinikwayo,” itshilo ingxelo.

Le ngxelo ikwadize ukuba iKumkani kunye noKumkanikazi bagqibe kwelokuba bazibandakanye nombutho wabavangeli basemazweni, iOverland Missions eZambia, nalapho bazo kufumana ithuba lokusasaza ukholo lwabo nokuba negalelo kwiinzame zobuntu.