Ukungayazi imbali kubulala isiXhosa

Kule veki iphelileyo sipapashe amaqweqwe athi “UTITSHALA USASAZE UMTHONDO NGEVIDIYO” kumnatha wonxibelelwano nasezitratweni. Kuthe kanti siqala ingxwabangxwaba yengxoxompikiswano, hayi ngesenzo sikatitshala lo, kodwa ngegama umthondo. Injalo.

Inyala eli likatitshala libekelwe bucala ngabantu bakuthi kwahoywa igama eli lingu “umthondo” – ngoba?

Bambi bathi likrwada, abanye bathi liyalumeza, abanye bame kwelokuba kuyahlonitshwa esiXhoseni, njalo njalo.

Kube lapho ingxaki izibonakalisa khona. Umntu ongakhululekanga ncam engqondweni nongayaziyo imbali yakhe.

Le nkwethu ifuna ukuqhuqhwa iphele nya kwiintloko zethu. Ifuna khe siqale ukufundisana ngembali yethu. Siyeke ukuhambe sizihlaza sisithi sikhululekile sibe ke phofu singazazi nokuzazi, sisithi iilwimi zethu zikrwada.

Amagama afana nomthondo ayesetyenziswa ngokukhululekileyo mandulo. Yiyo lo nto sinezinto ekuthiwa “ngumntwana womthondo”, “umthondo wenkosi ngulo mntwana”, njalo njalo.

Kukho namagama afana no “ukunya” ekuthiwa akrwada namhlanje kodwa ukunya kukufaka into emanzini ihlale ithuba okanye ukufaka into phantsi komhlaba ukuze ithambe, njalo njalo.

Kutheni sisithi akrwada amagama anje? Kungenxa yamagqobhoka akuthi awawesebenzisana noonyawontle baphesheya ababesifundisa ukubhala isiXhosa pha koo1800. UMfundisi uJohn Ross noJohn Bennie baqala ukubhala isiXhosa ngoo1823 eTyhume.

Kwaqalwa ngokubhala izinto ezidibene neCawe, kwatolikwa ibhayibhile, kwalandelwa ngamaphephandaba aseWisile kwangoo1823.

Kunyaka ka-1899 uGqr Kropf wayila isichazi-magama esiyiKaffir-English Dictionary nalapho wakhupha amagama athile esiXhosa amanye abhale ukuba akrwada.

Kwathi gqi noMfundisi uDavis ngo1903 egxininisa ubukrwada bamanye amagama esiXhosa kowakhe umsebenzi. Njani, bewafumana kwakubantu ababe wasebenzisa mihla nezolo la magama?

Ewe, ukuhlonipha yinto ekhoyo kwaXhosa kodwa nayo ilandela imigaqo nezithethe zelo khaya. Namhlanje xa iphepha lesiXhosa libhala isiXhosa esingangxengwanga ziimfundiso zoonyawontle nabacinezeli liyagxekwa kwangabakuthi.

Hayi nto zakuthi. Sikhululekile ngoku. Makukhululeke iilwimi neengqondo zethu ngoku.