Ukuphucula umgangatho wemfundo kukuphucula intlalo yoluntu

ULuvuyo Rani weKDF

“Ukuba imfundo ayiphucuki impilo nentlalo yoluntu ayinako ukuphucuka, kuba ukuphuhla koluntu kuxhomekeke kwimfundo”. Oku kuthethwe nguNjingalwazi uMvuyo Tom ngethuba ethetha njengondwendwe leKomani Development Foundation kutyelelo lwesikolo samabanga aphakamileyo iNkwankca kuKomani.

ULuvuyo Rani weSilulo Ulutho Technologies yenye yeenkokheli zale ngxowa mali (KDF),uthi bachonge izikolo zaseKomani eziquka iNkwankca nekwaKomani. Ngabafundi abalishumi elinesibhozo abaphuma kwezi zikolo ekulindeleke ukuba baxhamle kwisibonelelo sokufunda esikwisixabiso lamashumi asixhenxe anesihlanu samawaka erandi.

Ecacisa ngesi sipho, uLuvuyo Rani, uthe oluncedo luzakukhuthaza abafundi. “Kwezi zikolo zozibini sizakunika abantwana abalishumi elinesibhozo inkxaso yokufunda ekwixabiso lamashumi asixhenxe anesihlanu amawaka (R75 00) ngeenjongo zokubakhuthaza nokunika ithuba abo bangathathi ntweni,” utshilo uRani.

Uthe bazimisele ukuthatha inxaxheba ngokucacileyo kuphuhliso lolutsha lakuKomani. “Sifuna kuphucuke imeko yemfundo kwakunye nezoshishino phakathi kwabantu abatsha kuKomani,”utshilo uRani.

Eqhayisa ngempumelelo yakhe uRani uthe impumelelo isentabeni. “Ukuzinikela, ukusebenza nzima nokuyithanda into oyenzayo, ulambele impumelelo ngamaxesha onke – zezona zixhobo ezenza ukwazi ukuzalisekisa iphupha lakho,” utshilo uRani.

ISilulo Ulutho Technologies isungulwe nguRani nomninawa wakhe uLonwabo Rani ngonyaka ka-1997 emva kokushiya emisebenzini yabo.

“Siqeqeshe abantu abatsha abakumashumi amabini anesihlanu amawaka, sinamaziko angamashumi amane anesine, angamashumi amabini anesibini kuwo akweli leMpuma Koloni,”utsho uRani.

UNjingalwazi Mvuyo Tom uthe ilizwe nehlabathi ngokubanzi lixhomekeke kwimfundo. “Xa sifuna ukuphucula ilizwe kufuneka sigxile kulutsha, kufuneka bazixhobise ngeenguqu nezinto ezintsha ezenzeka kwihlabathi,” utshilo uTom.

Lo kaTom uthi ukushiya kwakhe kwiyunivesithi yaseFort Hare njengengqonyela kumnika ithuba lokuba asebenze kwiinkqubo zophuhliso ezifana nezo zeKomani Development Foundation.

Isikolo saseNkwankca sesinye sezikolo ezifumene amanani aphezulu abafundi abathe baphumelela iMatriki.

Inqununu yesi sikolo, uNtsikelelo Lutseke, uthi olu ncedo luzakuncedisa ngokucacileyo kumaphulo wabo okunyusa inani labafundi abaphumelela ibanga leshumi.

“Sisoloko silufuna uncedo olunje kuba imfundo ngoku ayiseyonto yootishala nabantwana kuphela, koko ifuna wonke umntu. Siyavuya ngolu ncedo, sizakungcotsha ngamandla nathi ngoku sisikolo,”utshilo uLutseke.

URani uzibophelele esidlangalaleni ukuba uzakukhupha isipho kumfundi othe waphuma emagqabini kwezi zikolo zibini.

“Umfundi ophume phambili apha kwibanga leshumi kulo nyaka ka-2017, sizakumnika iKhompyutha ephathwayo entsha simkhuthaza nokubulela lomsebenzi,” uthembisile uRani.

Likhulu namashumi asibhozo abantu abaqeshwe yinkampani iSilulo Ulutho Technologies kuMzantsi Afrika ngokubanzi.