Ukuphucula umhlambi likhubalo

INkulumbuso yephondo leMpuma Koloni uOscar Mabuyane ekunye noMphathiswa wesebe lezolimo nophuhliso lwamaphandle uNonkqubela Pieters benikisa ngeenkomo kumafama asezilalini eDohne eCumakala. UMFANEKISO: DRDAR

Ukuphucula umhlambi yenye yeendlela zokunyusa umhlambi ngelixa uvelisa ingeniso ekhokelela ekukhuleni komfama. Uninzi lwamafama asemakhaya asafuya nje elushiya ngaphandle ulwazi lokuba kubalulekile ukuphucula umhlambi.

INkulumbuso yeMpuma Koloni uOscar Mabuyane ekunye noMphathiswa wesebe lezolimo kweli phondo baqhubele phambili nephulo lokuphucula imihlambi yamafama weenkomo eCumakala.

Sele kulithuba urhulumente waseMpuma Koloni egqithisa ngemfuyo equka iinkunzi zeegusha, iibhokhwe, iihagu kwakunye neenkomo zohlobo kumafama weli phondo.

INkulumbuso yephondo leMpuma Koloni uOscar Mabuyane ekunye noMphathiswa wesebe lezolimo nophuhliso lwamaphandle uNonkqubela Pieters benikisa ngeenkomo kumafama asezilalini eDohne eCumakala. UMFANEKISO: DRDAR

“Phakathi konyaka ka2009 no2010 naphakathi kuka2022 no2023 sigqithise iibhokhwe, iinkomo neegusha ezingaphezu kwamawaka alithoba kumafama angaphezu kwewaka kwiMpuma Koloni ngokubanzi,” kucacisa uPieters.

Uthi bakwachitha imali bekhuthaza amafama afuna ukuvelisa inyama ebomvu ngokuchitha imali kuwo.

“Yimali ekwishumi elinesibini lezigidi esiyichithe sithenga iinkomo zenyama ezingaphezu kwamakhulu amabini, iigusha ezingamakhulu amahlanu kwakunye neebhokhwe ezingamakhulu amabini ngeenjongo zokuphuhlisa amafama amnyama eMpuma Koloni,” uhambisa atsho uPieters.

Ela sebe lithi lenza oku ngeenjongo zokunika amafama amnyama ithuba lokuba anabise iimpiko zawo kwezokufuya.

INkulumbuso yephondo leMpuma Koloni uOscar Mabuyane ekunye noMphathiswa wesebe lezolimo nophuhliso lwamaphandle uNonkqubela Pieters benikisa ngeenkomo kumafama asezilalini eDohne eCumakala. UMFANEKISO: DRDAR

“Injongo ephambili kukuba amafama ayeke ukufuya iigusha nje, kodwa afuye iigusha zenyama okanye iigusha zoboya, ngoku njalo nakwiinkomo mayingabi zonkomo nje, koko mayibe ziinkomo zenyama ukuze akhule anyukele kwinqanaba elingasentla,” ubongoze watsho uPieters.

Kunyaka ophelileyo amafama wesithili saseChris Hani anikwe iinkunzi zeegusha ezingaphezu kwekhulu ngeenjongo zokuba kutshintshe umnombo womhlambi.

“Uhlobo lweenkunzi zoboya zenza ukuba amafama angene ngamandla kwimveliso yoboya kuzwelonke, akhuphisane namanye amafama akwizinga eliphezulu,” uhambisa atsho uPieters.

Ukwakhiwa kweendawo zokudipha kwakunye neendawo zokucheba iigusha zezinye zeenzame ezithe zabonakala kunyaka mali ophelileyo kweli leMpuma Koloni.