Ukuphuculwa kweendlela zeMpuma Koloni

Iiprojekthi zotyalomali zeSANRAL ezizibhiliyoni ezininzi zeerandi kulindeleke ukuba ziphucule uqoqosho lwaseMpuma Koloni.
Abantu abebezimase le seshoni yothethathethwano nabachaphazelekayo beSANRAL.

NgoLwesibini, iNkulumbuso yeMpuma Koloni, uLubabalo Oscar Mabuyane kunye noMphathiswa wezoThutho uFikile Mbalula, bebezimase indibano yothethathethwano nabachaphazelekayo beSANRAL kwisithili saseAlfred Nzo. Apho baye bazisa iikontraka ezakha iindlela eMatatiele kunye neprojekthi yebhulorho yaseMtentu eMbizana. I-SANRAL yenze utyalomali olungaphezu kwebhiliyoni enye yeerandi kwezi projekthi zimbini.

Iyaqhubeka ibhulorho yaseMtentu emva kokunqunyanyiswa ngo2019 ngabahlali ababengonwabanga besithi iyathengiswa imisebenzi.

Ngokokutsho koMphathiswa wezoThutho, iOfisi yeNkulumbuso yambhalela icela ukuba ibhulorho yaseMtentu ithiywe ngetshantliziyo lomzabalazo uKumani Anderson Ganyile. Eli qhawe lomzabalazo labanjwa laze lavalelwa ngaphandle kwetyala ngamapolisa ocalucalulo ngexesha leNgquza Hill Massacre eLusikiski ngo1960.

“Nkulumbuso, ndisithathile isicelo sakho ndagunyazisa ukuba iSebe lezoThutho elisebenzisana neSANRAL kunye nekomiti yamagama yeSebe lezobuGcisa neNkcubeko balandele imigaqo efunekayo ukuqinisekisa ukuba esi sicelo sisuka kwiPhondo leeMbali siyafezekiswa,” utshilo uMbalula.

“Kuyandivuyisa ukuba sihlanganisene apha ngale njikalanga, sihambe uhambo olude ukuya ekubuyiselweni koonokontraka kwesi siza.

“Lusuku oluphawula ukuqala kwamathuba amakhulu ezoqoqosho kulo mmandla, anxulunyaniswa ngokuthe ngqo nangokungathanga ngqo nokwakhiwa kwebhulorho,” uvale ngelo uMbalula.

INkulumbuso yeMpuma Koloni ichaze le ngingqi njengeyona ihlelelekileyo kweli lizwe kwaye ivakalise umbulelo omkhulu ngokuba neprojekthi enkulu kangaka kule ngingqi.

“Siyavuya kakhulu, ezi ziintlobo zentsebenziswano ebesizikhuthaza singurhulumente wephondo, kwaye siyabona apho siya khona.

“Sisebenza nzima ukuqinisekisa ukuba sishiya ifuthe elihle kubomi babantu kwezi ndawo,” utshilo uMabuyane.

NgokukaMabuyane, ukusungulwa kwezi projekthi yinguqu kuphuhliso lwezoqoqosho kweli phondo.

“Amathuba emisebenzi aza kudaleka apha aza kuxhamlisa wonke umntu. Kodwa sifuna amathuba emisebenzi aza kuhlala ixesha elide, afana nodederhu lweevenkile nezinye izinto ezinokwenziwa, ukuze sifumane abatyalimali sithi yizani apha,” utshilo.

UMabuyane uthe lo mmandla uvelisa umbona omninzi, othi emva koko uthuthwe usiwe kwizibuko laseThekwini ukuze uthunyelwe kumazwe angaphandle. Urhulumente wephondo, ebambisene norhulumente kazwelonke, uncedisa ngombona omninzi olinywa kulo mmandla.

Ngokokutsho kwenkulumbuso, amathuba emisebenzi aza kufumaneka xa kungqushwa umbona ngenxa yeziseko ezingundoqo ezakhiweyo neziza kuqhagamshela kwizibuko laseThekwini.