Ukusebenza kwamayeza esintu nawasentshona

Ngaphambili amagqirha kuquka namaxhwele ebekade engafuni nokubonwa kwaye kungekho ntsebenziswano ikhoyo phakathi kwawo norhulumente, kuhoywe amachiza asentshona kuphela. Ngoku izinto zijikile, abemveli nabo bathe baqwalaselwa ngurhulumente.

Oku kuvele ngethuba kubhiyozelwa usuku lokuqwalaselwa kokusetyenziswa kwamaChiza esiNtu eNtabankulu, apho amagqirha, amaxhwele kwakunye neSebe lezeMpilo bebengungelene khona kuxoxwa ngomkhombandlela wale ntsebenziswano.

Usihlalo wombutho Abanyangi Bemveli eMpuma Koloni, uGqirhakazi Nomasonto Galloway, uthi oku kuthetha lukhulu kubo bengabenkolo yemveli kuba namhlanje urhulumente wephondo uyakwazi ukubiza amagqirha ahlale nawo phantsi, kuvisiswane ngeendlela zokusebenza nokuphilisa isizwe.

“Ixesha elininzi amagqirha ebengafuni nokubonwa ngaphambili kwaye kungekho nantsebenziswano, kanti ngoku oku kusibonisa utshintsho kurhulumente osiphetheyo kwanenkqubelaphambili,” utshilo uGalloway.

Olu suku lomhla wamashumi amathathu kweyeThupha labekelwa bucala emva kwesindululo esenziwa ngumbutho iWHO, esokuba amachiza esiNtu mawathatyathelwe ingqalelo njengoko ke uninzi lusoloko lukholelwa kulawo asentshona.

UMphathiswa weSebe lezeMpilo, uNomakhosazana Meth, uthi eli lixesha lokuba baxoxe ukuba kuza kuyiwa phi na, kwaye kusukwa phi, ingalahwa imvelaphi yabantsundu.

“Kule nyanga yamafa kwakunye namagugu sikhumbule olu suku lubaluleke kangaka kuthi bantu. Kufuneka siwaqwalasele, siwahloniphe futhi sincedise amayeza emveli yethu. Uphandonzulu sele luqalisile ukwenziwa naziyunivesithi ezine zeli phondo zisebenzisana nesebe. Sikwiphulo lokuqinisekisa abanyangi bemveli kunye nabasentshona bayasebenzisana kuba sidityaniswa kukunyanga kwakunye nokuphilisa uluntu,” utshilo uMeth.

UMphathiswa uqhube wathi sele luqalile noqeqesho apho abemveli baxhotyiswa ukuze bamazi umguli xa efikile ukuba ufanelwe sisintu okanye ngamayeza asentshona kusinina. Uthi umzekelo xa umguli ebanjwe sisifo sephepha okanye iHIV, lowo ufanelwe sisibhedlele, ufanele ukusebenzisa amayeza asentshona. Uthi naxa umguli efika esibhedlele kufuneka amanesi kwakunye noogqirha bambone xa efanelwe ngamachiza emveli.

UMeth ukwakhalimele abo bazenza amagqirha omgunyathi, esithi ngabantu nje abeza nobugqwirha besenza ukuba bugqwaliseke ubugqirha. Ekhuthaza uluntu ekubeni lungabingomaxhoba okugqunyuzwa ngoosingagqirha.