Ukuthwala

UMzantsi AfrikA uzingomba isifuba ngokuba nomgaqo-siseko onconywa zizizwe ngeziziwe ngenxa yokuba ukhusela uluntu lonke.

Lo mgaqo-siseko, uhamba nebhili yamalungelo, upasiswe ngomnyaka ka-1996 emva kokuba uMzantsi Afrika ukhululeke kwingcinezelo yobuhlanga.

Wonke umntu unelungelo lokukholelwa nokuba kukweyiphi na inkolo nakanjalo unelungelo lokulandela amasiko nezithethe. Iphondo leMpuma Koloni lelinye lamaphondo elisakholelwa kakhulu kumasiko.

Ingeyonto imbi leyo, kodwa undonakele uqala xa kufumaniseka ukuba ukwenziwa kwala masiko kuchaphazela amalungelo abanye abantu.

Ukuxhatshazwa kwaminina kusame ngeenyawo; amantombazanana aselula axhutshulwa asiwe emizini. Apho afike abengooNo-thile noomama kabani.

Ixesha elininzi kuye kufamaniseke ukuba umntwana lowo akabe aphinde awabone amasango esikolo.

Ndingathi urhulumente uyazenza iinzame kunye namathile-thile wokunqanda esisihelegu sokuthwalwa kwabantwana abangamantombazana kodwa usemde umgama ekusafuneka uhanjiwe.

Yiyo lo nto umzi waseMasimanyane usamile ungagungqi emva kweminyaka elishumi elinesibini sele wasungulwayo.

Enye yeenkqubo zeMasimanyane kukuzama ukusiphula neengcambu lo mkhwa umbi kangaka.

USiposetu Mjolo, ongunontlalo-ntle eMasimanyane usicacisele ngale nkqubo. “Iindawo esesityantyade kuzo kuseMthatha, kuCentane, eLibode, eMount Frere, eUgie, eCala naseBathurst. Apho sifike senze uphando, sifuna ukwazi ukuba ingaba kulo ndawo zisekhona na iziganeko zokuthwalwa kwabantwana abasengamantombazanana. Emva koko siqhube imfundiso ezicacisa amalungelo abantu, ezikwathetha nangokulingana ngokwesini, sibesikwabelana nabo ngolwazi lokuba yintoni kanye kanye ukuthwala. Likhona ikhaya lokhuseleko eliseLusikisiki elenzelwe abantwana abangamaxhoba okuthwalwa.”

Xa umntwana ethe wathwala zininzi izinto eziye zimchaphazele. Oko kuqala, ngokomgaqo-siseko, umntu ongaphantsi kweminyaka elishumi elinesibhozo akakwazi kutshata okanye kutshatiswa. Ukuxhwilwa kwabantu nokulala nomntwana ongaphantsi kweminyaka elishumi elinesixhenkxe kunxamnye nomthetho (Statutory rape).

Ubuntwana buyanyanzeleka ukuba buphele kuye kuba kaloku ngoku sele engunkosikazi wasimathileni. Kuba baye batshatiswe nabantu ebesele kukudala besidla amazimba babasebungciphekweni obukhulu bokosuleleka yintsholongwane kagawulayo kunye nezinye izifo zangaphantsi. Baye bafumane nokuxhatshazwa kuba aba bantu batshatela kubo ixesha elininzi badala kakhulu kunabo. Ukuthwalwa kwabantwana abangamantombazana kuye kubenalo igalelo ekunyukeni kwezinga lentlupheko ekuhlaleni kuba abantwana abaphinde baye esikolweni futhi baye baxhomekeke ebayenini babo ukuze kubekho imali ekhayeni.

Kwinyanga yoMnga kunyaka ka-2017 usihlalo wekhomishinala ye-Gender and Equality, uLulama Nare, waphefumla wathi: “Kukho isiqingatha semitshato engama-91 000 eMzantsi Afrika, abantwana abakule mitshato baphakathi kweminyaka elishumi elinesibini ukuya kwishumi elinesixhenxe. Iminyaka apho umntwana angavuma ukutshata ngokwasesikweni ilishumi elinesibhozo. Umntwana oneminyaka elishumi elinesithandathu ukuya kwishumi elinesixhenxe ofuna ukutshata kufuneka afumane imvume kwiSebe lemicimbi yezekhaya, afumane imvume ebhalwe phantsi ebazalini bakhe naye ke kube yinto ayifunayo. Kodwa le yinto engenzekiyo.”

Ayothusa kakhulu la manini, ukuba ukrokrela ukuba kukho mntwana wumbi othe wathwalwa ungaqhagamshelana ne:

· SAPS: 0860 10111

· Childline:08000 55555

· Department of Social Development KWT: 043 605 5000

· Commission on Gender Equality: 0800 007 709

· South African Human Rights Commission: 011 877 3622

· Masimanyane: 0437439169

Injongo yeMasimanyane kukusiphula neengcambu ukuxhatshazwa kwamanina nokunciphisa izinga lokosuleleka kwabantu ngugawulayo. Kubalulekile ukuba uluntu luwonwabele amalungelo alo, ingakumbi amanina kunye nabantwana.

*UXolelwa Pona ukwicandelo lezonxibelelwano eMasimanyane Women’s International.