Ukutsala nzima kungakubeka endaweni

Usomashishini oselula uSabelo Gaqazele (31) owaziwa ngelikaStix ukholelwa ukuba ukuze uphumelele kufuneka uqale uphuphe, emva koko usebenze nzima ukufezekisa iphupha elo.

UStix, nongu-DJ owaziwayo kwanominini wendawo yokonwaba iBlackspades Lounge eQuigney eMonti, ukhulele kwidolophu yaseDutywa ekhuliswa ngumzali omnye wakhe ongathathi-ntweni kwakunye nabantwana bakowabo, kodwa kunjalo oko zange kumenze angalifezekisi iphupha lakhe ekwakukudala enalo.

Iphepha-ndaba I’solezwe lesiXhosa lincokole naye lizama ukuva oyena nobangela wokuba avule ishishini lo gama eselula.

UStix ukhule engumntu obedanisa ephantsula kwisikolo sakhe iNgubethole JSS edolophini eDutywa waphuma waya e-Idutywa School of Excellence apho aye waphumelela khona ibanga leshumi emveni koko uye waphuma waya eRhawutini eyokwenza izifundo zobunjineli (sound engineering) apho aye wahlala inyanga nje zantathu wayeka ngenxa yokubetheka ezimalini njengoko esithi wayesoyisakala umama wakhe zimali zokubhatala nezokuhlala kuba umgangatho uxhomile eGoli. Iyonke le ndlela uyiqale kunyaka ka2003.

Uthe: “Kodwa kunjalo ukubuyela kwam eDutywa ndafika ndaphanda kunzima ndancedwa ngowayeyinqununu yaseSchool of Excellence ngokundithengela izixhobo zonke zobu DJ, ndamane ndincedisa nasesikolweni kodwa ndafunda isifundo kuba imali endandiyifumana zange ndiyigcine ndayitya neetshomi ndaphela ndingungantweni sele ndingenayo nenye into.”

“Ndaqalela phantsi ndiqokelela ubomi bam ndinombuzo ongasukiyo othi ndifuna ntoni kanti ebomini. ERhini ndandihlala kumhlobo wam, zange kubelula apho ndatsala kanzima ndincedisa kwinto yonke eyenziwayo kuba ndifuna ukulala ndityile oko kutsala nzima kwandenza ndabuyela ezingqondweni ndakule ndawo ndikuyo,” utshilo uStix.

U-Stiks uthi ukuxabisa iitshomi kwamenza waphulukana nento eninzi eDutywa nathi wafunda isifundo ekubeni awusoze wenze nto usecaleni kweetshomi ingakumbi ezo zingakusi ndawo. Lo mfana usebenzile kwiindawo ezininzi apho ebebamba khona imisebenzi yethutyana ingakumbi eRhini, uye wabanguye nomse-

benzi kwivenkile ethile engumcoci, uthi kwivenkile leyo waphela sele engumncedisi ophezulu engasenguye umcoci, usebenzile naseCubana Lounge, wasebenza kwii nkampani zabucala engumqhubi weeLoli nathi kwakunzima ukufumana imali yokwenza isiqinisekiso sokuqhuba.

Umsebenzi wakhe wokugqibela ekubeni abe uyazimela yiClub esedolophini eMonti nathi yamnceda waqala ngokuba nguDJ ongenanto oncedisayo waphela sele engumanejala ukusukela ngenyanga kaJanuwari ukuyokutsho ngoSeptemba 2015. Uthi kungoko sele kulula ukubanendawo kuba wabona zonke izakhono zokuphatha xa wayengumphathi kule Club.

Kweli shishini lakhe iBlackspades Lounge, uStix ubambisene neBooi Entertainment uSiphelele Booi kwakunye noBanele Sotomela nathi bawe bevuka beqala phantsi la ndawo bakuyo esithi basebenze imali ethe xhaxhe, belungisa indawo yabo nanjengoko ibikwimeko embi iwohloka kwade kwaba konzakala abantu abahlanu kuyo ngethuba leziyolo zokuphela konyaka bewelwe yiveranda yale lounge, kodwa ngoku umgangatho ekuyo uphezulu xa unothi utyelele.

Sele beqashe abantu abalishumi kubo kukho abacocayo, abathengisayo kwakunye noonogada (bouncers).

Uthi eyonanto angayicebisa umntu omtsha osanqwena ukuba sendaweni nokuzimela ngenye imini, undoqo kukugcina imali. Kubalulekile xa ungumntu ofuna ukuqala ishishini lakho kuba esithi ezinye zezinto awaziqokelelayo wazithenga ngeesenti ebeye azifumane kwezo ndawo ebebamba kuzo imisetyenzana.

Kwaye uthi ukungadyarhazi kubalulekile nokuzazi ukuba ufuna ntoni, kwanokungavumi ukuba iphupha lakhe licime kukwaxhomekeke kuwe vuka, ubetheke uhambe nzima naxa sele uzimele kungabinzima. Bakwanayo nenkampani eyenza izikipha ezibhaliweyo, iikepusi kwanezilamba ezibhalwe ‘Blackspades Lounge”

Uyafumaneka kuFacebook uthi, abantu abatsha mabahambe bayokupholisa iingqondo zabo kuba umculo udlala indima kwimivandeda yabantu uyaphilisa. Uthi kubunzima ebekubo kodwa umama wakhe umnikile inxaso ngawo onke amaxesha emkhuthaza imihla nezolo.