Ukutya okunceda ukunqanda isifo sentliziyo

Noxa nje iingcebiso zifumaneka kugqirha wakho, ukusebenzisa oku kutya kungezantsi kunganceda ukunciphisa amathuba okufumana isifo sentliziyo.

1. IBhrokholi (Broccoli )

2. Whole grain (efumaneka kwisonka nakwisiriyeli)

3. Nuts (amandongomane)

4. Ukutya okunesakhamzimba i-Omega 3 (umzekelo: intlanzi)

5. Iti eluhlaza (Green Tea)

6. Itshokoleyithi (Dark Chocolate)

7. Iwayini ebomvu (red wine)