Ukutyelelo eTunisia uMabuyane

INkulumbuso yeMpuma Koloni uOscar Mabuyane ephelekwa nguMphathiswa uNonkqubela Pieters eTunisia.

INkulumbuso yephondo leMpuma Koloni uOscar Mabuyane ukutyelelo lasebuRhulumente kwilizwe laseTunisia. Le Nkulumbuso ikwe lalizwe iphelekwa nguMphathiswa weSebe lezolimo nophuhliso lamaphandle uNonkqubela Pieters.

Ethetha noluntu kwikhasi lakhe likaFacebook uMabuyane uqhayisa ngolwamnkelo abalufumene kwindlu yozakuzo yoMzantsi Afrika eTunisia. “Sibulela kakhulu kunozakuzaku woMzantsi Afrika kweli laseTunisia uSiphosezwe Masango ngolwamnkelo olushushu asinike lona,” kutsho uMabuyane.

Injongo ephambili yolutyelelo kukusungula amaqhina ozakuzelwano phakathi kwala mazwe mabini kushishino nezolimo. “Eyona njongo iphambili yolutyelelo kukutsala abatyali zimali abaphuma kweli lizwe ukuba baye kutyala imali, besenza ushishino neMpuma Koloni,” utsho uMabuyane.

INkulumbuso yeMpuma Koloni uOscar Mabuyane ephelekwa nguMphathiswa uNonkqubela Pieters eTunisia.

USiphosezwe Masongo ngunozakuzaku weli kwilizwe laseTunisia naseLibyia ngaxeshanye. “Sizakudlana indlebe nabezoshishino kweli laseTunisia nendawo ezingqongileyo, injongo ikukuba sisungule amaqhina orhwebelwano phakathi kweMpuma Koloni neli lizwe,” utsho uMabuyane.

Ekuqaleni kwalo nyaka uMabuyane ubehanjelwe ligqiza elisuka kwilizwe laseUnited Arab Emirates. Utyelelo lukaMabuyane lumilenze mibini nanje ngoko kulindeleke ukuba agqithele kwilizwe laseJiphethe xa equkumbela eTunisia.

Esenza intetho yakhe yobume bephondo uMabuyane ekuqaleni kwalo nyaka wakucacisa ukuba ngenene uzakunabisa amaqhina ozakuzelwano ngezorhwebo noshishino namazwe aseAfrika nangaphandle kweAfrika.

INkulumbuso yeMpuma Koloni uOscar Mabuyane ephelekwa nguMphathiswa uNonkqubela Pieters eTunisia.

“Igqiza endihamba nalo lizakubamba iindibano namaqela ahlukeneyo kulamazwe omabini, ingakumbi kwezolimo, ulobo norhwebo noshishino,” kutsho uMabuyane.

Ukusungulwa kwamaqhina orhwebelwano nalamazwe kuzakunceda ukuphucula imeko yezimali yeMpuma Koloni ukuze kudalwe amathuba emisebenzi.

“Xa siseJiphethe sijonge ukusungula amaqhina entsebenziswano nelalizwe ngoku kodwa kwindlela zokukhulisa ulobo leMpuma Koloni,” kutsho uMabuyane.

UMphathiswa weSebe lokuhlaliswa koluntu eMpuma Koloni uSiphokazi Mani Lusithi ubambe nje ngeNkulumbuso logama angekhoyo uMabuyane. Kulindeleke ukuba olutyelelo luqukunjelwe ngomhla wamashumi amabini ananye (21) kule nyanga yoMsintsi.