Ukuxhatshazwa koluntu ngamagqwetha makuphele!

Umbhali: Kabelo Letebele

Iindaba ezothusayo zegqwetha laseMpuma Koloni, uZuko Nonxuba, eliqhathe amaxhoba ngobuqhophololo ngokutyebisa iipokoto zakhe ethathela ngakuye imali ekwizigidi zeerandi, zibonisa umqantsa ekusafuneka siwonyuke siliqela leLegal Practice Council ekufundiseni uluntu ngokubanzi ngobuqhophololo obenziwa ngamagqwetha.

Amaxesha amaninzi ayingomaxhoba aqhathwa ngamagqwetha omgunyathi, aqhathwa ngamagqwetha angena similo nahlelele ukwenza ubuqhetseba kubantu abazitsalela nzima.

Ngamaxesha amaninzi, obu buqhetseba benziwa ziingcali zamagqwetha afaneleke ngokwemiqathango yeLegal Practice Council ukumela uluntu.

Oku kuthetha ukuba kufuneka siqinisekise ukuba thina njengeLegal Practice Council siyawohlwaya amagqwetha abandakanyeka ekuziphatheni kakubi kwaye alahlekisa abantu abafuna uncedo kunye namagqwetha.

Iqela leLegal Practice Council linoxanduva lokulawula ukuziphatha kwamagqwetha, likwajonga nendlela amagqwetha ahlawulisa uluntu ngayo ukuqinisekisa ukuba amaxabiso ayafikeleleka kuluntu jikelele kuMzantsi Afrika. Kungoko iLegal Practice Council liziva linyanzelekile ukuba lixhobise abantu ngolwazi olubalulekileyo ukuze bangabi ngamaxhoba obu qhophololo.

Umzekelo, phambi kokuba utyikitye isivumelwano negqwetha okanye ummeli, kubalulekile ukuba uqale ukhangele kwaye uqinisekise kwiLegal Practice Council ukuba igqwetha ocinga ukulichonga okanye ukusebenza nalo liyakwazi ukunika iinkonzo zokumela uluntu ngokwemigaqo nemiqathango yeLegal Practice Council.

Ixhaphakile into yokuba xa abantu bexakekile bathathe kwa gqwetha okanye kwamntu ozibiza igqwetha kanti ngalo lonke elo xesha kudlalwa ngabo bayaqhathwa.

Ukuzokuthi ga ngoku, kwiphondo leMpuma Koloni kuphela, iqela leLegal Practice Council liphanda malunga newaka lamagqwetha ngezityholo ezahlukeneyo eziquka ubuqhophololo, urhwaphilizo nokwamkela imali eluntwini ngaphandle kwamaphepha anika imvume yokuba akwazi ukunceda uluntu njengamagqwetha.

Iingcali zomthetho azikwazi ukunika iinkonzo zokumela uluntu ngaphambi kokufumana ubulungu kwiLegal Practice Council.

Abantu banokuzikhusela njani kumagqwetha ombethe ufele lwegusha naxhaphake ngokwenza ubuqhetseba ngokuthatha iimali zabantu?

Qhagamshelana nathi siliqela leLegal Practice Council ukunqanda ukuba lixhoba lamagqwetha aswela indlela yokuziphatha.

Sinike iinkcukacha zelo gqwetha ukuze sijonge ukuba ngokwemiqathango yeLegal Practice Council, likulungele na ukumela uluntu.

Siyafumaneka kwinombolo yethu ku-010 001 8500 okanye ungasibhalela nge-imeyile: info@lpc.org.za.

Iinkcukacha ezithe vetshe ziyafumaneka kumnantha wethu: lpc.org.za.

Malunga nombhali

UKabelo Letebele sisithethi seLegal Practice Council.